Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

440

I Skrivelse til Konsistorium benucrUede Eforus, at Legatet efter Fundatsen kunde nydes

i 5 Aar; men da den egentlige Studietid ved Universitetet sjælden varede saa længe, og Legatet

endnu sjældnere gaves til Nogen i hans første Studieaar, maatte den naturlige Følge af denne

IJestemmelse blive, at Legatets senere Udbetalinger, ofte de allcrneste, tilfaldt Kandidater, under-

liden endog i hele 4 Aar. Skjønt herved Legatets egentlige Bestemmelse ikke syntes at opnaaes,

havde han dog som Eforus for Legatet ikke troet, at Stipendienydernes Ret kunde bestrides, saalænge

de ikke »inden Udløbet af de 5 Aar blive befordrede til et Embede eller forlade

Studeringerne «f, hvilke Tilfælde Fundatsen ene sætter som betagende Retten til Stipendiets

Nydelse. Men i enkelte Tilfælde kunde Stipendiarius, skjønt ikke befordret til noget egentligt

Embede, dog inden de 5 Aars Udløb komme i en saadan Stilling, at han ikke syntes kvali-

ficeret til at nyde dette eller andre Stipendier for »trængende Studenter«. Et saadant Tilfælde

syntes nu at være indtruffet med en Stipendiarius, Kandidat siden Efteraaret 1843, som

var blevet engageret af et privat Selskab i Kjøbenhavn som hydropathisk Læge og til den

Ende opholdt sig dels paa dette Selskabs Bekostning, dels med kongelig Understøttelse paa

Grafenberg. Da nu Familien ifølge Fuldmagt havde meldt sig for at hæve Legatportionen,

forespurgte Eforus, hvorvidt Konsistorium maatte formene, at hans Berettigelse til at nyde

Legatet var uforkrænket. I Anledning heraf tilmeldte Konsistorium Eforus,

at det ikke skjønner, at det efter de oplyste Omstændigheder kan nægtes den

omskrevne Studerende at erholde Stipendiet udbetalt.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Kons. Skr. af 24 Nov. 1883 til Eforus for Meyers Legat,

hvorved tillades, at cand. mag. N. N. efter aflagt Konferens vedblivende maa

nyde Legatet i den Tid, for hvilken han er udnævnt, naar han i hver Termin

fremlægger Attest om sine fortsatte Studier*'^)

Grev Moltkes Universitetslegater.

(Univ. Arkiv.)

(Grev Joachim Godske Moltkes Legat til Kjøbenhavns Universitet.)

Koll. Tid. f. 1810 S. 264—70, Engelstofts Annaler f. 1810 I. S. 217—31, f. 1811 I. S.

78—82, f. 1812 S. 208—9, Selmers Aarb. f. 1839 S. 94—100, f. 184f) S. 46—53,

Scheels Koll. og Stip. S. 105—6.

Gehejmestatsminister Joachim Godske Greve af Moltke stif-

tede til forskjellige Tider flere Legater, sigtende til den studerende

Ungdoms Oplærelse og nyttige Kundskabers Udbredelse. En Del af

disse vare Gaver til Kjøbenhavns Universitet, hvorved han fornemlig

havde villet befordre Studiet af de naturhistoriske Videnskaber.

Disse Gaver, forsaavidt de vare ydede i Penge, var det hans

Hensigt at konsolidere og forøge til et samlet Legat paa (>0(XX) Rdl.

i kgl. Obligationer, ligesom det var hans Villie', at hans eneste og

myndige Arving, Gehejme-, Stats- og Finansminister Adam Wilhelm

Greve af Moltke til Grevskabet Bregentved, skulde forfatte en Fundats

for Legatet. Under 7. Jan. 1845 udarbejdede denne da en Fundats,

der den 28. s. M. forsynedes med kgl. Stadfæstelse. Ifølge denne be-

staaer Legatet af følgende Dele.

1. Et zoologisk-mineralogisk Museum, der "benævnedes Geliejme-

raad, Greve Adam Gotlob Moltkes zoologisk-mineralogiske Samling.

Denne er sondret i 2 Afdelinger, en zoologisk og en mineralogisk.

*) Univ. Aarb. f. 1883—84 S. 68.

More magazines by this user
Similar magazines