Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

441

Den første er forenet med det paagjældende Universitetsmuseum som

en særlig Afdeling af dette, medens derimod den mineralogiske Af-

deling vedblivende danner et Hele for sig og iidgjør Grundlaget for

Universitetsmiiseet, jfr. nærmere Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 129—31.

2. En Bogsamling, bestaaende af naturhistoriske, filologiske og

historiske Bøger, forenet med Universitetsbibliotheket.

3. En Kapital af 60 000 Rdl. , der den 1. Jan. 1889 er opvoxet

til 167 000 Kr. , hvoraf 80 000 Kr. bero hos Besidderen af Grevskabet

Bregentved. Denne Kapital falder ifølge Fundatsen samt Univ. Dir.

Skr. 19. April 1845 i følgende Underafdelinger:

a. 20000 Kr. (Konto I. i Universitetets Legathovedbog). Af

Renten udbetales dels Lønninger til den Assistent eller de Med-

hjælpere, som det zoologisk-mineralogiske Museums Bestyrere maatte

behøve (for Tiden udredes 400 Kr. som en Del af Lønnen til Assi-

stenten ved det zoologiske Museum, hvilket Beløb tages til Indtægt

paa Universitetets Indtægtspost 5), dels Præmie for den naturhistoriske

Afhandling, der aarlig udsættes af Universitetet, hvilket Beløb, der er

ligt det for en Guldmedaille sædvanlige Beløb, refunderes Kommuni-

tetet, dels endelig Understøttelser, der efter Ministeriets Bestemmelse

maatte bevilges saadanne Studerende, som med særdeles Flid dyrke

de naturhistoriske Videnskaber. Hvad der bespares paa denne Konto,

kan overføres til næste Aar, for, saafremt der da maatte findes hen-

sigtssvarende Anledning til at anvende mere end dette Aars egne

E-enter, at anvendes efter Bestemmelsen; i modsat Fald overføres det

til Reservefonden.

b. 75 000Kr. (Konto IL). Renterne deles saaledes, at V? tilfalde

det zoologiske Museum (hvoraf 600 Kr., der anvendes til en Konser-

vators Lønning, tages til Indtægt paa Universitetets Indtægtspost 5),

'V? det mineralogiske Museum. Med Beholdningen ved Aarets Udgang

forholdes paa samme Maade som med Hensyn til Konto I. er forklaret.

c. 10 0(X)Kr. (Konto IlL). Renterne ere bestemte til at fremme

det zoologisk-mineralogiske Museums aarlige Tilvæxt, og deles fore-

løbig, indtil anden Bestemmelse derom træffes, lige mellem begge

Museer. Hvad deraf aarlig bespares, overføres til Reservefonden.

d. lOOOOKr. (Konto IV.). Renterne anvendes til Gratifikationer,

naar naturhistoriske Forelæsninger over saadanne Grene af Natur-

historien, hvortil Museet hører, virkelig ere blevne holdte og tilende-

bragte ved Universitetet i Aarets Løb, og udbetales til den eller de

Lærere, der have holdt disse Forelæsninger, i Forhold til enhvers

Arbejde, efter Ministeriets Bestemmelse. Hvad deraf aarlig bespares

overføres til Reservefonden.

e. 35 000 Kr. (Konto V.). Til Indkjøb af naturhistoriske Bøger

Univernitctets Legater. »^"

More magazines by this user
Similar magazines