Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

442

anvendes Renten al* 20000 Kr., til Indkjøb af iilologiske Bøger Renten

af 10000 Kr. samt til Indkjøb af historiske Bøger Renten af 6000 Kr.

Hvad deraf aarlig bespares, kan i et følgende Aar anvendes til Fordel

for den af de 3 Underafdelinger, for hvilken Besparelsen har fundet Sted.

f. 17 000 Kr. (Konto VL, Reservefonden). Denne Fond, der skal

benyttes til Gavn for Naturhistorien, skal udgjøre en bestandig Reserve-

fond, som altsaa ingensinde maa forringes, men i Almindelighed skal

voxe ved sine egne Renter og ved de Besparelser, som fra andre Dele

af Legatet tilflyde den. Saalænge Fonden, hvis oprindelige Støn^else

er 10000 Kr. , ikke er opvoxet til 20 000 Kr. , maa den ikke belastes

med staaende Udgifter, hvorimod Ministeriet hver enkelt Gang, naar

passende Lejlighed til at anvende Noget af Fondens Renter eller Til-

væxt, overensstemmende med dens Øjemed, maatte frembyde sig, kan

træffe den fornødne Bestemmelse i saa Henseende, efter indhentet

Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved. Hver Gang-

Fonden er voxet til 20 000 Kr. , vil der fra Konsistoriums Side være

at gjøre Besidderen af Grevskabet Bregentved Forslag om, hvorvidt

det maatte være hensigtssvarende at træffe Bestemmelse om en vis

stadig Anvendelse af Renterne af de tilkomne 10000 Kr.

Medens Fundatsen forudsætter, at Ka]3italerne anbringes i kgl.

Obligationer, er det ved kgl. Resol. 19. Sept. 1887 tilladt, at de des-

uden maa anbringes efter de for Udlaan af Umyndiges Midler gj æl-

dende Regler. Hvert Aars 28. Januar skal der fra Universitetets Side

afgives til Kongen en Beretning om samtlige Grev Joachim Godske

Moltkes Gaver til Universitetet. Saavel af denne Beretning som af de

aarlige Regnskaber meddeles der Besidderen af Grevskabet Bregentved

Gjenparter.

Bilag. Nr. 1. Confirmation af 13. April 1810 paa Grev Joachim Godske

Moltkes Gavebrev, dateret den 28. Jan. 1810, hvorved den ham tilhørende

Naturaliesamling skiænkes til Kiøbenhavns Universitet.

Gavebrevet lyder saaledes

„Ved lang Erfaring overbeviist om naturhistoriske Kundskabers fortrinlige

Nytte, saavel for Borgerne i Almindelighed, som i Særdeleshed for Statens

Embedsmænd , og forvisset om , at Universitetet i enhver Henseende er det

meest passende Sted til disse Kundskabers Udbredelse i mit Fædreland, har

jeg troet at kunne bidrage til dette Studiums Fremme ved Universitetet paa

følgende Maade, og under disse Betingelser.

§ 1. I fornævnte Øjemeed skienker og giver jeg, Gelieime Conferentsraad

Greve Joachim Godske Moltke til Bregentved, Universitetet i Kiøbenhavn

til Brug, Besiddelse og Ejendom den mig tilhørende Samling af Naturalier

med sammes Tilbehør.

§ 2. Bemeldte Samling, som strax til Universitetet afleveres, skal være

og forblive en særskilt Samling, og til Erindring om min salig Fader, af hvilken

den er samlet og anskaffet, kaldes: Gehcuneraad Greve Adant Gotiloh 3Iolfkes

Nafuridic-Sandlng : og da Universitetet allerede selv ejer en Samling af naturhistoriske

Gienstande, tilbyder jeg mig, for at give benævnte Greve A. G.

Moltkes Naturaliecabinet den størst muelige Fuldstændighed og Brugbarhed,

More magazines by this user
Similar magazines