Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

444

modning ei af det vorde overlioldt, forbeholdes mig og tilkommende Ejere af

Grevskabet Bregentved Rettighed til paa anden Maade, til andet offentlig

Brug at anvende den aarligo tinderstøttelse, som fra bemeldte Grevskab efter

v>§ 4 og 5 nu dertil henlægges."

Kiøbenhavn den 28 Januarii 1810.

J. G. Moltke.

(L. S.) (Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Fundation af 7. Jan. 1845, konf. 28. s. M., for afgangne Geheime-

8tats-Minister Joachim Godske Greve af Mcltkes Legater til Kjøbenhavns

Universitet. *)

I Erkj endelse af, hvormeget Menneskeslægtens Vel i Almindelighed og

Statens Flor i Særdeleshed beroer paa Videnskabernes Fremme, har min salig

Fader, afde Geheime-Statsminister Joachim Godske Greve af Moltke til

Grevskabet Bregentved, stiftet flere Legater, sigtende til den studerende Ungdoms

Oplærelse og nyttige Kundskabers Udbredelse, og deriblandt ladet tilflyde

Kjøbenhavns Universitet flere Gaver, hvorved han fornemmeligen har villet befordret

de naturhistoriske Videnskabers Studium. Saaledes skjænkede han Uni-

versitetet ved Gavebrev af 28^*^ Januar 1810, allernaadigst konfirmeret under 13'*^

April samme Aar, sin egen private Naturaliesamling, der, da den var anskaffet af

hans Fader , Geheimeraad Greve Adam Gotlob Moltke , fører dennes Navn

han drog derhos Omsorg for denne Samlings Forøgelse ved, til Indlemmelse

i og Komplettering af samme, at af kjøbe Universitetet de Naturalier, som dette

forhen eiede, ved at anskaffe nogle private Samlinger, deriblandt en Conchylieog

Insect-Samhng , og ved i det ovennævnte Gavebrevs § 4 at henlægge en

aarlig Indtægt af 200 Rigsd. D. C. til at fremme Naturaliecabinettets aarlige

Tilvæxt. Ved Siden heraf bestemte han i Gavebrevets § 5 , at en Sum af

andre 200 Rigsd. D. C. skulde af Grevskabet Bregentveds Besidder ved hvert

academisk Aars Slutning anvises Universitetet som Gratiale for den eller de

Lærere, som i Aarets Løb havde holdt og tilendebragt naturhistoriske Forelæsninger

ved Universitetet. Endeligen udvirkede han, at det ved allerhøieste Re-

solution blev bestemt, at den Sum 11,000 Rd. D. C, som han havde betalt

Universitetet for dets Samling , skulde være en urokkelig Fond , hvis Renter

bleve at anvende alene til Gavn for det naturhistoriske Studium ved Universitetet,

en Bestemmelse, der, sildigst ved kongelig Resolution af 31te October 1815, undergik

den Forandring, at Fonden skulde opvoxe til fulde 20,000 Rbdlr. Sølvværdi,

hvortil min salig Fader derefter bidrog ved flere Gaver, saa at Fonden, der indestod

i Universitetsqvæsturen, virkeligen opnaaede den fastsatte Størrelse i samme

Aar, da han døde, nemlig i Aaret 1818. I Forbindelse hermed skjænkede han

i Aarene 1816— 1818 til Universitetsbibliotheket nogle mindre Summer til An-

skaffelse af naturhistoriske og philologiske Skrifter, ligesom han og i det sidstnævnte

Aar afkjøbte Bibliotheket dets Samling af naturhistoriske Bøger, bestaaende

af 1576 Bind, for en Kjøbesum af 2500 Rbd. Sølv i kongelige Obligationer,

med den Bestemmelse, at Samlingen, som en det Moltkeske Musæum og Uni-

versitetet tilhørende Bogsamling, skulde forblive ved Universitetsbibliotheket

og aarligen forøges, samt at Renten af bemeldte Kjøbesum 2500 Rbd. skulde

anvendes til Indkjøb af historiske Skrifter for Bibliotheket. De aarlige Gaver

til naturhistoriske og philologiske Skrifter funderede han endeligen ogsaa ved

kongelige Obligationer, nemlig respective paa 10,000 Rbd. og 5000 Rbd., saa at

den samlede af ham til Universitetsbibliothet skjænkede Sum kom til at beløbe

sig til 17,500 Rbd. i kongelige Obligationer. Disse Obligationer bleve

derefter opbevarede af Grevskabet Bregentveds Besidder, som aarligen udbetalte

Renterne deraf til Universitetet. Foranførte Gaver i Penge til Kjøbenhavns

Universitet var det efter min salig Faders testamentariske Dispositioner

hans Hensigt at consolidere og forøge til et samlet Legat paa 60,000 Rbd.

Sølv i kongelige Obligationer, og det var hans Villie, at den nærmere Fundation

for dette Legat — hvilken han ved Døden forhindredes i selv at ud-

') Selmers Aarb. f. 1845 S. 46 ff.

More magazines by this user
Similar magazines