Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

32

som kan gives til ai erholde Plads udover 5 Aar, er det ved Fundatsen

bestemt, at Medicinere, der udøve Praxis hos Fattige, kunne nyde

Beneficiet udover den ordinære Tid.

Fuml. 2!). Novbr. 1691, Rcsol. 8. Juli 1878 §§ 2 og 3, Artikler 22. Decbr. 1751

§ 2, Kons. Skr. 17. Jan. 1852, Kons. Skr. 28. Febr. 1857.

§ 07.

Den. der nyder Beneficiet, skal bo paa selve Kollegiet. Dog kan

det tillades de medicinske Studerende at opholde sig paa Frederiks

Hospital eller Fødselsstiftelsen for at gjøre Fremgang i deres Viden-

skab, saalænge de ikke der nyde nogen Løn. Tilladelse til udenfor

Ferierne at rejse bort kræver Tilladelse af E-ektor eller Eforus for en

Tid af 3 eller 4 Uger, for en længere Tid af Konsistorium. Gjøre

Alumnerne ikke tilbørlig Fremgang i deres Studier eller iagttage de

ikke sædeligt Forhold, skulle de udvises af Kollegiet.

Ingen af Alumnerne maa holde nogen Børneskole i sit Kammer,

ej heller holde nogen Drik, Gjæstebud eller noget saadant Samkvem

med Dobbel, være sig med Kort, Brætspil eller anden Usømmelighed.

4 og 19.

Fund. 29. Novbr. 1691, Reskr. 3. Febr. 1792, Artikler 22. Decbr. 1751 §§ 1, 3,

§ 68.

Inspektor vælges, med Approbation af Eforus, af samtlige Kolle-

giets Beboere, men kan kun vælges blandt de egentlige Alumner, som

have ^k Aar tilbage af deres Stipendietid fra den Tid, Funktionen

skal tiltrædes. Foruden Inspektor vælges 2 Suppleanter, ligeledes med

Approbation af Eforus. Inspektor nyder et Tillæg til Stipendiet.

Artikler 22. Decbr. 1751 § 11, Bestem. 30. Apr. 1855, Decis. 2. Aug. 1848.

§ 69.

Kollegiets Kapital udgjorde den 31. Dec. 1888 (^ 091 Kr. 08 0.

Af Legaternes Overskudsfond ydes et aarligt Tilskud paa 180 Kr.

Kons. Skr. 23. Novbr. 1883.

More magazines by this user
Similar magazines