Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

44f>

historiske Skrifter, føros paa Universitetsbibliotheket en egen Protocol. Angaaende

Samlingens Benyttelse blive de almindelige for Universitetsbibliotlieket

gjældende Regler at følge.

§ 5. Grundfonden af Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Universitetet

bestaar af følgende Dele

1. et Beløb af Rbd. Sølv 10,000

i kongelige Obligationer, hvormed ere funderede de

400 Rbd. aarligt som ifølge Gavebrevet af 28'^'" Januar

1810 § 4 og 5 skulle anvendes til Naturaliecabinettets

Tilvæxt og til Gratification for naturhistoriske Forelæsninger;

og bortfalder saaledes den specielle Sikker-

hed, der sammesteds var given for bemeldte aarlige

Indtægt i de under Grevskabet Bregentved hørende

Gaarde Tryggevelde og Aisløv

2. Den i Universitetsqvæsturen indestaaende , til det

naturhistoriske Studiums Fremme bestemte Capital, som

ifølge kongelig Resolution af 3 1**' October 1815 skal

udgjøre — — 20,000

men ved Oplæg af Renter er opvoxet til 25,000 Rbd.

3. Legatet til Universitetsbibliotheket - —

17,500

4. Det af mig til Legatets Komplettering tilskudte Beløb — — 12,500

Herved udkommer Legatets samlede Grundfond Rbd. Sølv 60,000

i kongelige Obligationer. Disse bære 4 pro Cento aarlig Rente og ere optagne

i de under Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond oprettede

Indskrivningsprotocoller for uopsigelig Statsgjeld. Indskrivningsbeviset for

den under Nr. 2 nævnte Capital er i Universitetets Værge; for den øvrige

Capital, 10,000 Rbd., ere to Indskrivningsbeviser, respective paa 25,000 Rbd.

for de under Nr. 1 og 4, og paa 17,500 Rbd. for de under Nr. 3 nævnte Capitaler,

i min Værge og forblive saaledes fremdeles hos Besidderen af Grevskabet

Bregentved, hvorimod Gjenparter ere meddelte Universitetet.

§ 6. Af Grundfonden 60,000 Rbd. i kongelige Obligationer maa ingensinde

noget forbruges.

§ 7. Besidderen af Grevskabet Bregentved hæver Renterne af de

40,000 Rbd. Sølv i kongelige Obligationer, for hvilke Indskrivningsbeviserne

hos ham bevares, og udbetaler dem i hver 11*'' Juni og 11**^ December Termin

til Universitetsqvæsturen, hvor de under Nr. 2 i § 5 nævnte 20,000 Rbd.

ere indestaaende og hvorfra samtlige Legatets Renter igjen blive at fordele

mellem dets forskjellige Afdelinger.

§ 8. Renterne af de i § 5 under Nr. 1 anførte 10,000 Rbd. Sølv i

kongelige Obligationer blive at anvende saaledes, at den halve Deel skal tjene

til at fremme det zoologisk-mineralogiske Musæums aarlige Tilvæxt, og den

anden halve Deel, naar naturhistoriske Forelæsninger over saadanne Grene af

Naturhistorien, hvortil Musæet hører, virkeligen ere blevne holdte og tilendebragte

ved Universitetet i Aarets Løb, skal udbetales som Gratification til

den eller de Lærere, der have holdt disse Forelæsninger, i Forhold til enhvers

Arbeide. Naar denne Fordeling af bemeldte Renter overholdes, bliver det

iøvrigt overladt Universitetets Overbestyrelse at resolvere angaaende den spe-

cielle Anvendelse af de her til Musæets Tilvæxt henlagte Renter og at fordele

de til Gratificationer anviste Renter mellem de flere Læ.rere , som i Aarets

Løb maatte have holdt naturhistoriske Forelæsninger. Skulde i et enkelt

Aar Renterile ikke blive benyttede paa foranførte Maade , tilfalde de den

nedenfor i § 12 omtalte Reservefond.

§ 9. Renterne af de i § 5 under Nr. 2 nævnte 20,000 Rbd. Sølv i

kongelige Obligationer blive at anvende til Gavn for det naturhistoriske Studium

ved Kjøbenhavns Universitet, blandt Andet derved, at en Præmie aarligen

udsættes for en Afhandling over en naturhistorisk Opgave, i Lighed med hvad

der skeer for Afhandlinger i andre Fag, og iøvrigt paa den Maade som Universitetets

Overbestyrelse maatte ansee for hensigtsmæssigst, hvorom dog

More magazines by this user
Similar magazines