Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

448

Joacliim Godske Moltkes Gaver til Universitetet. Denne Beretning maa indeholde

Forklaring om det zoologisk-mineralogiske Musæums Tilstand, Benyttelse

og Forøgelse i de*) sidste Aar, om Catalogemes Fortsættelse, om de for Legatet

til UniversitetsLibliotheket anskaffede Bøger, om de naturhistoriske Forelæsningei-,

som ere holdte i Aarets Løb, og de øvrige Foranstaltninger, som have

været trufne tiJ det naturhistoriske Studiums Fremme samt disses Virkninger,

om Anvendelsen a' Legatets Indtægter overensstemmende med dets Øiemed,

og en Oversigt over de forskjellige Afdelingers samt Reservefondens Status.

i^ 16. Saavel af den i forrige § ommeldte Beretning som af de aarlige

Regnskaber meddeles der Besidderen af Grevskabet Bregentved Gjenparter.

§ 17. Skulde, mod Formodning, nærværende Fundations Bestemmelser

blive saaledes tilsidesatte, at Renterne af indbemeldte Capitaler ei anvendes

til det zoologisk-mineralogiske Musæums Tarv og til Anskaffelse af Bøger for

de i § 13 nævnte Fag, da forbeholdes det Besidderen af Grevskabet Bregentved

at tage nærmere Bestemmelse om, hvorledes Beløbet af de saaledes ikke

fimdatsmæssigen brugte Renter maatte blive at anvende til offentlig Brug, efter

at være erstattede af Universitetet.

Fun dation

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Kjøbenhavn, den 7*^^" Januar 1845.

A. W. Moltke

(L. S.)

for afgangne Geheime-Stats-Minister Joachim Godske, Greve af Moltkes Legater

til Kjøbenhavns Universitet.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 3. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 19. April 1845 til Kvæsturen

om de Regler, der blive at iagttage i Henseende til de fremtidige Regnskaber

for de Moltkeske Legater til Universitetets Samlinger.

Der bliver i Universitetets Legathovedbog at anlægge, fra 1. Januar 1845

at regne, følgende Konti, hvorunder Legatets Underafdelingei* blive at henføre,

nemlig

I. En Konto for den i § 9, jfr. § 5 Nr. 2, ommeldte Anvendelse af

Renterne af Halvdelen af den Kapital af ialt 20 000 Rdl. , som er bestemt

til Gavn for det naturhistoriske Studium ved Kjøbenhavns Universitet, saaledes

at Renterne af disse 10000 Rdl., nemlig 400 Rdl.

eller, efter Fradrag af den Universitetets Kasse tilkommende

V4 Procent 25 —

blive at anvende til

375 Rdl.

a. Lønninger til den Assistent eller de Medhjælpere, som det zoologiskmineralogiske

Museums nærmeste Bestyrere maatte behøve, hvoraf for Tiden

den nu ansatte Assistent ved det zoologiske Museum, Dr. Becli er tillagt

200 Rdl , men hvis fremtidige Størrelse og Anvendelse vil blive Gjenstand

for nærmere Resolution, naar i sin Tid derom modtages Lidstilling; b. Præmie

for en Afhandling, der aarlig udsættes for Besvarelsen af en naturhistorisk

Opgave , nemlig det for en Guldmedaille sædvanlige Beløb , og c. , til de i

bemeldte § 9 anførte enkelte Understøttelser, der ved Direktionens Resolution

maatte bevilges saadanne Studerende, som med særdeles Flid dyrke de naturhistoriske

Videnskaber.

II. En Konto for den i § 9 ommeldte Anvendelse af Renterne af den

anden Halvdel af fornævnte Kapital af 20 000 Rdl., saaledes at Renterne af

disse 10 000 Rdl., nemlig 400 Rdl.

eller, efter Fradrag af den Universitetet tilkommende

cent Afgift

V4 Pro-

25 —

*) Skal sagtens være vdet«.

At overføre,.. 375 Rdl.

More magazines by this user
Similar magazines