Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

449

Overført... 375 Rdl.

i Forbindelse med Renterne af den i § 10 (jfr. § 5 Nr. 4 og § 9)

nævnte Kapital af 12 500 Rdl 500 —

eller tilsammen... 875 Rdl.

blive at fordele paa to Underafdelinger, nemlig:

a. til det zoologiske Museum V? 500 —

b. til det mineralogiske do. '^li 375 —

875 Rdl.

De Udgifter, som afholdes af disse to Summer, udbetales fra Universitetskvæsturen

efter Regninger, attesterede af bemeldte to Museers Bestyrere, og

bør disse Attestationer tillige udtrykkelig vise, at Udgifterne vedkomme den

heromhandlede Konto og ikke de nedenfor til Museets Tilvæxt under III.

bestemte 200 Rdl. Hvad der bespares paa disse tvende under I. og II. an-

førte Konti, maa efter Bestemmelsen i § 11 overføres til næste Aar, for, saafremt

der da maatte findes hensigtssvarende Anledning til at anvende mere

end dette Aars egne Renter, at anvendes efter Bestemmelsen; men forsaavidt

der ligeledes i dette Aar bespares Noget af den fra det foregaaende Aar

overførte Beholdning, tilfalder det den i Fundatsens § 12 anførte Reservefond.

I hvert Aar skal altid først anvendes Aarets egne Renter og først derefter

den overførte Beholdning ; hvad derimod bespares af Aarets egne Renter, maa

paa den anførte Maade overføres til det næstpaafølgende Aar.

m. En Konto for den i § 8 ommeldte Anvendelse af Renterne af

Halvdelen af en Kapital af ialt 10 000 Rdl., saaledes at Renterne af disse

5000 Rdl., nemlig 200 Rdl., som ere bestemte til at fremme det zoologiskmineralogiske

Museums aarlige Tilvæxt, foreløbig, indtil anden Bestemmelse

derom træffes, blive at dele lige mellem begge Museerne, saaledes at

a. den zoologiske Afdeling erholder 100 Rdl.

b. den mineralogiske 100 —

200 Rdl.

og vil der med de Udgifter, som afholdes af disse Summer, blive at forholde

paa samme Maade som ovenanført under II., og hvad angaaer de Beholdninger,

som herunder maatte bespares , da blive disse ifølge Bestemmelsen i Slut-

ningenfonden.

af Fundatsens §

M ved hvert Aars Udgang at overføre til Reserve-

IV. En Konto for den i § 8 ommeldte Anvendelse af Renterne af den

anden Halvdel af fornævnte Kapital af 10 000 Rdl., saaledes at Renterne af

disse andre 5000 Rdl., nemlig 200 Rdl., blive at anvende til Gratifikationer,

uaar naturhistoriske Forelæsninger over saadanne Grene af Naturhistorien,

hvortil Museet hører, virkelig ere blevne holdte og tilendebragte ved Universitetet

i Aarets Løb , og udbetales til den eller de Lærere , der have holdt

disse Forelæsninger, i Forhold til enhvers Arbejde, efter Direktionens nærmere

Bestemmelse. Hvad angaaer de Beholdninger, som herunder maatte

bespares, da bliver dermed ligeledes at forholde saaledes som ovenfor under

III. anført.

V. En Konto for den i § 13 ommeldte Anvendelse af Renterne af den

i § 5 Nr. 3 anførte Kapital af 17 500 Rdl. til Universitets bibliotheket, nemlig

700 Rdl.

som blive at anvende saaledes, at Renterne

a. af 10 000 Rdl \m Rdl.

anvendes til Indkjøb af naturhistoriske Bøger,

b. af 5000 Rdl 200 —

til filologiske Bøger,

c af 2500 Rdl 100 —

til historiske Bøger. 700 Rdl.

Universitetets Legater. 57

More magazines by this user
Similar magazines