Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

450

Alle Udbetalinger af de Moltkeske Legatrenter, vedkommende Bibliotheket,

skulle paa samme Maade som hidtil ske paa Universitetskontoret, efter Regninger,

attesterede af Bibliothekaren, hvorved bliver at iagttage, at Attesterne

tillige maa indeholde , til hvilken af fornævnte tre Underafdelinger Udgifterne

henhøre, hvorved det nøje bør paases, at disse Regninger indkomme til Kvæsturen

idetseneste den 31. December, for at Legatets Regnskab kan blive

afsluttet saa tidlig, at de befalede Udskrifter, der skulle tjene til den i Fundatsens

§ 1 5 foreskrevne aarlige Indberetning den 28de Januar til Hans

Majestæt Kongen, kunne afgives til Direktionen idetseneste inden Midten af

Januar Maaned. Hvad der i Aarets Løb paa disse Bibliothekets enkelte Konti

maatte bespares, kan ifølge Fundatsens § 13 i det følgende Aar anvendes

til Fordel for den af bemeldte tre Afdelinger, for hvilken Besparelsen har

fundet Sted.

VI. En Konto for den i § 12 ommeldte Kaj^ital af 5000 Rdl., som den

i § 5 Nr. 2, jfr. § 9, anførte, til Kvæsturen afgivne Kapital udgjør mere end

de ved kgl. Resol. 31. Okt. 1815 bestemte 20 000 Rdl. Denne Kapital, for

Tiden 5000 Rdl., er bestemt til en Reservefond, som voxer ved Tillæg, dels

af dens egne Renter, efter Afdrag af den Universitetet tilkommende V4 Procent,

dels af de Beløb, som desuden fra de øvrige under I. IL III. og IV. anførte

Legater ifølge det Ovenstaaende maatte kunne tilflyde den. Paa denne Konto

maa, saalænge Kapitalen ikke er opvoxet til 10 000 Rdl., med Undtagelse af

fornævnte Kvæsturen tilkommende V4 Procent, ej føres nogen staaende Udgift,

hvorimod Direktionen, hver enkelt Gang en passende Lejlighed til at anvende

Noget af denne Reservefonds Renter eller Tilvæxt, overensstemmende med dens

Øjemed, nemlig til Gavn for Naturhistorien, maatte frembyde sig, derom vil

forvente nærmere Forslag og Indstilling , for derefter at kunne , i Overensstemmelse

med fornævnte § 12, meddele Resolution. Ligeledes vil Direktionen,

efter forud indhentet Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved,

hver Gang Reservefonden har erholdt en Tilvæxt af 5000 Rdl., efter nærmere

Indstilling fra Konsistorium drage Omsorg for, at en vis stadig Anvendelse

af Renterne af disse tilkomne 5000 Rdl. , hvilke i saa Fald adskilles fra

Reservefondens Konto, paa den i oftnævnte § bestemte Maade kan blive fast-

sat. Uagtet der saaledes for de Moltkeske Legater til Kjøbenhavns Universitet

ikke længer bliver at aflægge de hidtil sædvanlige Eforiregnskaber , da alle

Udbetalinger nu passere Universitetskvæsturen, og som en Følge heraf Regnskabet

bliver at aflægge af Universitetets Bogholder, vil det dog blive nødvendigt,

at saavel Museets Bestyrere som Universitetsbibliothekaren ledsage

den i Fundatsens § 15 ommeldte Beretning om Museernes og Bibliothekets

Tilstand og Forøgelse ved Hjælp af bemeldte Legatrenter, med en Oversigt

over Anvendelsen af disse Renter, hvilken Oversigt for Museernes Vedkommende,

for at efterkomme Fundatsens Bestemmelser, nødvendig maa affattes

saaledes, at deraf kan ses , hvad af Legatrenterne er anvendt til hver enkelt

af de Underafdelinger, som ere angivne i de Bestyrerne under Dags Dato

meddelte nærmere Bestemmelser angaaende Anvendelsen af Museets samlede

Lidtægter, og iøvrigt paa den hidtil sædvanlige Maade. For Bibliothekets

Vedkommende bør Oversigten vise, ikke alene, hvormeget der er anvendt til

Indkjøb af de forskjellige Slags Bøger, som ere anskaffede for tidtmeldte

Legatrenter, men ogsaa, hvilke Bøger derfor ere indkjøbte, ligeledes paa den

hidtil sædvanlige Maade. For at disse Oversigter kunne blive nøjagtige, vil

det derhos være nødvendigt, at alle Regninger vedkommende de Moltkeske

Legater indgives in duplo, saaledes at Museernes Bestyrere og Bibliothekaren

beholde det ene Exemplai til Brug ved Oversigten.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 4. Kgl. Resol. af 19. Sept. 1887, hvorved bifaldes, at der til den

under 28. Jan. 1845 allerh. konfirmerede Fundation for afg. Gehejmestatsminister

Joachim Godske Greve af Moltkes Legater til Kjøbenhavns Universitet

føjes følgende Tillægsbestemmelse, til hvilken Besidderen af Grevskabet

More magazines by this user
Similar magazines