Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

453

vor frue Kircke derimod tbrplichted være, at holde dend Sal. Mands Epifaph'mm

rent ocli l'orsuarligen ved Lige, ock ey tilstede, for deris forsømmelsis

skyld, at for"^ Epifaphiiim forværis, heller forkommer, ey heller at nogen

hvem det ock være maa, hans graff, effter denne dag, lader obne, eller nogen

Lig der I nedsette.

n. Saasom dend Sal. Mands Bibliothec er, effter den trycte catalogi

formeldning indleffueret paa den store Sal offuer TrinitaUs Kirche, huor

BlbUofheca piihlica nu staaer, da schal det gandsche bliffue der stedse

bestaaendis in nsum publicum och ingenlunde til nogen anden pladtz forfløttis,

ey heller bøggerne der aff til nogen, udlaanis, mens altid forbliffue in hibliotheca

puhlica, ock der aff dennem bruges, som dem behøffue : Ock som dend

Sal. Mand haffuer giffuet 500 Rdlr. in specie, at samme hibliothec kunde holdes

ved god lige, och med god tilsiun, sampt nogenlunde effter haanden forbedres

med ny materier, da schal samme penge aarlig af Bectore ock Professoribus

udsettis paa Rendte, imod 6 Rdlr. in specie aff huer hundert til visse ock

vederhefftige folck, endten aff adel eller andre, imod nøyachtig forloffuer eller

anden tilbørlig forsichring, huor aff de 15 Rdlr. in specie schal aarligen giffues

subbibUofhecario, som nu er, eller her effter kommendes vorder, paa det hånd

med dend Sal. Mands bibliothec schal haffue god och flichtig tilsiun, och de

andre 15 Rdlr. schal andvendis, effter Bibliothecarii gode erachtende tillige

med Bectoris ock Professorum consentø paa nye materier til biblioiJieqvetz forøgelse,

at indkiøbe effterhaanden, huilche bøger siden schulle settis iblant de

andre dens Sal. mands bøgger, ock af BibliotJiecario der for paa Consistorio

richtig forklaring aarlig indleffveris, sampt Naffnene paa bøgerne som saaledes

kiøbes, bag i den catalogo som er paa bibliotheqvet^ paa det reene papier aar

effter anden indskriffves. Saa ock i huer bog schriffuis at den er kiøbt for

pecimia Mtileniana.

m. Ock efftersom dend Sal. Mand end ydermeere haffuer giffuet til

Subbibliothecarii brug och vaaning een grundmuret gaard i Closterstræde, som

Peder Ruus tilforn haffuer eyed och iboed, huorpaa vi nu och haffuer offuerleveret

alle de Eyendoms Breffve, sampt Domme och andre Documenter samme

gaard vedkommende, da formode vi, at 3Iag. D. Bector sampt D. D. Profes-

sores vilde hertil haffve Indseende, at samme gaard icke alieneris^ mens til

be*

More magazines by this user
Similar magazines