Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

455

af min Formue, efterat den under de nærmere Betingelser er bragt i det

rene, oprettes et særskilt Legat under Academiets Bestyrelse, som udelukkende

skal anvendes til Understøttelse for Embedsmænds Sønner, som studere

ved Academiet, det være sig som Elever eller Academister, og ønsker jeg,

at denne Understøttelse, saavidt mueligt udgiør 50 Rbdlr., siger Halvtredsindstyve

Rigsbankdaler Sølv aarlig for hver især, som deri efter Directionens

Bestemmelse blive deelagtige.

De ovenberørte nærmere Betingelser ere Følgende:

1. Enhver af de mig tilhørende Panteobligationer, som af Private ere udstædte,

skal henstaae uopsagt i 15, siger femten Aar, fra min Dødsdag

at regne, med mindre vedkommende Debitorer ikke til rette Tid skulle

erlægge deres Renter, ikke til bestemt Tid erlægge deres Skatter og

Afgivter, og ikke vedbørlig holde Panterne vedlige, da i saa Tilfælde

Paagieldendes udstædte Obligation skal være opsigelig strax.

2. Det chirurgiske Academie i Kiøbenhavn erholder forlods udleverede

Kongelige Obligationer lydende paa 2000 Rbdlr. siger To Tusende Rigsbankdaler

Sølv, af hvilken Capital der stiftes et Legat, hvis Renter efter

Academiets nærmere Bestemmelse, anvendes til en treaarig Understøttelse

for 2 Studiosi chirurgiæ, hver med det Halve.

3. Skielskiør Byes Fattigvæsen skal have mine Jorder i Skielskiørs Byes

Nymark, dog paa den Betingelse, at Bagerenken Madame Carlsen her i

Bj^en skal, saalænge hun lever, aldeles ubehindret afbenytte disse Jorder,

hvis Provenue hun uddeelt hæver.

4. De 4re, siger fire Tønder Land, som ligge tæt op til Skielskiør Kirke,

skal tilhøre denne, dog saaledes, at benævnte Madame Carlsen ligeledes

ubehindret afbenytter og nyder Provenuet af disse, saalænge hun lever;

men herhos maa af Kirkeinspectionen anvises mig et passende Hvilested

op til Kirkemuren, uden Betaling, hvilket bestandig for Kirkens Regning

skal vedligeholdes.

5. De circa 6, siger sex Skiepper Land, som jeg eier tæt ved Siden af

den saakaldte Klokkerager, skal tilfalde Chordegneembedet her i Byen,

imod at det giøres Chordegnen til Pligt, stedse at holde mit Gravsted

reent og i Orden.

Skielskiør den 10de Martii 1828.

Muller.

Gienpartens Overeensstemmelse med Cancelliets Registrant bevidnes

herved.

Det Kongelige Danske Cancellie

den 17de Februar 1842.

Hiorthøy,

Justitsraad og Archivarius i det Danske Cancellie.

Nr. 2. Vedtagelse af 16. Jan. 1830.

(Afskrift i Kvæsturens Arkiv.)

I Akademiets Samling d. 16. Jan. 1830 blev det vedtaget, at dette

Legat skulde opslaaes vakant for at tildeles 2 studiosi chirurgiæ, at Renterne

for Aaret 1829, der efter Fradrag af de udbetalte 10 Rdl. 64 Sk. udgjøre

69 Rdl. 32 Sk. r. S., strax skulde udbetales til dem, der antoges til at nyde

Legatet, og at for Fremtiden Renterne af Legatet skulde udbetales til Ved-

kommende ult. Juni og ult. Dec. hver Gang med det Halve ;

endelig blev det

bestemt, at Rettigheden til at nyde Legatet udløber med det halve Aar, i

hvilket Legatarius underkaster sig Examen.

(Eforiprot.)

More magazines by this user
Similar magazines