Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

457

forevise min skriftlige Udnævnelse, til de fastsatte Terminer kunde nyde

os hæve E-enten hos Oeconomo Commimitafis.

2) At jeg effter min Død ved Testamente kunde transferere denne Rettighed

til en anden

Eller hvis det Theologiske Facultet skulde synes, ey at kunde tilstaae

denne sidste Post, efftersom det ey i min sal: Mands Testamente udtrykkelig

er benævnt, da

3) at Rettigheden at udnævne dette Legati Stlpendimios effter min Død

kunde blive hos det Theologiske Facultet, dog paa de Vilkaar,

a) at den Student paa Begentzen^ der var mig eller min sal: Mand nærmest

beslægtet, skulde være berettiget til allene og frem for alle

andre at nyde dette Stipendmm^ saa længe han laae paa Regentzen.

b) At hvis ingen af vor Familie paa Begentzen skulde findes, da maatte

Renten af Facultetet uddeles til den, som samme dertil fandt værdigst,

dog kun paa et Aar ad Gangen, og saa længe til atter nogen af min

sal: Mands eller min Familie paa Begentzen indkom, hvilken da forud

for alle skulde være berettiget til at nyde dette Stipendium, saa snart

det blev ledigt.

Paa hvilke Fropositioner jeg tager mig den Frihed, saa betids at udbede

mig det Theologiske Facultets skriftlige Svar, at Pengene endnu til denne

11*^ Decbr: Termin kunde blive udsatte.

Khavn. den 27'^^ Ocfj)r. 1785.

Det Theologiske Facultets Svar herpaa

Det Theologiske Facultet igientager med Fornøyelse den allerede af

Consistorio givne Forsikkring, at der fra dets Side aldeles skal blive for-

beholdet Frue Conferentz-Raadinde Muller for Hendes Livstid Rettighed til,

iblant dem, som allerede ligge paa Begentzen, at bestemme den eller de, der

skulde nyde Renterne af det af sal: Hr. Conferentz-Raaden stiftede Legat.

Og da ikke allene Billighed, men ogsaa Nødvendighed synes at fordre, at

denne Rettighed effter Enke-Fruens dødelige Afgang hiemfalder til det Theologiske

Facultet, saa skal dette ikke undlade, ved bem**^ Stipendii Bortgivelse

at tage de Studerende paa Begentzen^ som ere nærmest beslægtede med sal:

Hr. Testator eller Hans Enke-Frue fornemmelig i Betragtning.

Kiøbenhavn den 2

More magazines by this user
Similar magazines