Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

161

Universitet det af Bestyrelsen for Begravelsesvæsenet i Kjøbeuhavn udfærdigede

Begravelsesbrev, dateret 25 September 1882, paa Familiegravstedet Afdeling

Litr. E. Nr. 160, gammel Betegnelse Frue Sogn Litr. A. Nr. 40, paa Assi-

stents Kirkegaard, livor Professor Rasmus Nyerup lig-ger begravet, hvilket

Gravsted er

cember 1980.

overladt Kjøbenhavns Universitet paa 98 Aar indtil 31 De-

Ligeledes har Bestyrelsen den Ære hermed at fremsende en

Sum af 300 Kroner, hvis Renter skulle anvendes til at vedligeholde Graven

og det paa den opstillede Mindesmærke over R. Nyerup, af hvilket en Beskrivelse

findes trykt i hoslagte Exemplar af Dagbladet for 8 September

1882 Nr. 208.

I Begravelsesbrevet er Gravstedet angivet som: stort 2 Alen bredt, 4

Alen langt. Hertil skal Bestyrelsen tillade sig at føje følgende Udtalelse fra

Bestyrelsen for Begravelsesvæsenet til ovennævnte Selskab i Brev af 31 Mai

d. A. „Det skal endnu tilføjes, at der for Tiden kun kan anvises til Gravstedet

2X4 Alen, og at dette Stykke ikke for Tiden vil kunne indhegnes, da

der maa forblive Adgang derover til det bagved liggende Gravsted, som først

i Aaret 1895 hjemfalder til Kirkegaarden.

I Bestyrelsen i Selskabet for Historie, Literatur og Kunst.

Kjøbenhavn den 28 October 1882.

Chr. Bruun, Emil Elberling,

p. t. Formand. p,

t. Secretær.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 9 Juni 1882 til Bestyrelsen for Selskabet for

Historie, Literatur og Kunst, hvorved meddeles, at Konsistorium samtykker i,

at Kjøbenhavns Universitet nævnes som Ejer i det Skjøde, som vil blive ud-

stedt paa Rasmus Nyerups Gravsted og at samme er beredt til fra den Tid,

da en Legatkapital af 300 Kr. kontant til Gravstedets Vedligeholdelse er indbetalt

i Universitetskvæsturen, at drage Omsorg for den fremtidige Vedlige-

holdelse af bemeldte Gravsted.

Obelitz's Legat.

(Univ. Arkiv.)

Engelstofts Annaler i. 1809 I. S. 40—41 og S. 232—233, Scheels Koll og Stip. S. 47—48

Konferensraad og Professor Balthazar Grebhard von Obelitz

skjænkede ved Gavebrev af 13 Febr. 1797 Valkendorfs Kollegium en

Sum af 200 Rdl., hvis Renter skulle anvendes til Fordel forden

ældste eller næstældste Alumnus" paa bemeldte Kollegium. Dette er

ved Univ. og Skoledir. Skr. 9 Juni 1809 nærmere bestemt derhen, at

Renten tillæges den ældste Alumnus. Gavebrevet kj endes ikke.

Kapitalen udgjorde d. 1 Jan. iæ9 197 Kr. 97 0.

af hvis Renter der aarlig uddeles 7 Kr. 66 0.

Nr. 1. Skrivelse fra den kgl. Lands Overrets samt Hof og Stadsrets Bllfiff

Skifte- Commission af 14 Dec. 1808 til Konsistorium om Obelitz' Legat.

Ved et af afgangne Conferens Raad og Professor Balthazar Gebhard von

Obelitz under 13 Pebr. 1797 oprettet Gavebrev har han legeret til Walkendorfs

Collegium 200 Rdl., hvoraf Renten i OvereensstemmeLse med Gavebrevet skal

anvendes til Purdeel for den ældste eller næstældste Alumnus paa bemeldte

Collegium. Disse 200 Rdl. kunne nu, da Skiftet efter afde Conf. v. Obelitz

er sluttet med vedbørlig Qvittering, blive udbetalte. Hvilket vi herved give

More magazines by this user
Similar magazines