Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

464

De i nonneret Pr(>fess(;r])lH,ds ansatte Lærere ere, forsaavidt

(le ikke derfra ere udelukkede ved sidstnævnte Bestemmelse, for-

pligtede til at indtræde som Interessenter.

Vægrer Nogen, til Indtrædelse i Enkekassen berettiget men

ikke forpligtet, sig herved, kan han ikke siden optages som Inter-

essent, medmindre han ansættes i en normeret Professorplads, i

hvilket Tilfælde ovenstaaende Bestemmelse paa ham vil blive at

anvende.

En Interessent, der afgaaer fra Universitetet, er berettiget til at

forblive i Kassen paa de almindelige Vilkaar.

b. Kontingentet er for gifte Interessenter for Tiden 50 Kr., for ugifte

det Halve. Det kan af en Generalforsamling af Interessenter for-

højes eller nedsættes, dog med Bevarelse af det angivne Forhold.

Udebliver en Interessent med Kontingentet over et fuldt Aar efter,

at det er forfaldet, udelukkes han og hans Enke fra Kassen. De

aarlige Bidrag til Kassen for de Interessenters Vedkommende, der

ere Medlemmer af Konsistorium, indeholdes i den hver især tilkommende

Andel af Distributsen ; for de øvrige Interessenters Ved-

kommende, forsaavidt de ere ansatte ved Universitetet, indeholdes

de i deres Gager. Dersom Nogen ønsker at vedblive som Inter-

essent efterat være afgaaet med Pension fra Universitetet, bliver

Bidraget at indeholde i denne (jfr. iøvrigt foran litr. a).

Foruden det ommeldte aarlige Kontingent, betale de Gifte strax

ved Indtrædelsen til en Fond hver to hundrede Kroner engang for

alle. Samme Indskud paahviler en ugift Interessent, naar han

gifter sig. Dog er han berettiget til i sit Indskud at erholde

godtgjort, hvad han som Ungkarl eller Enkemand har betalt til

Kassen. Hvad de Ugifte kontribuere, samles til Kapitalens Frem-

væxt, for deraf med Tiden at forbedre Pensionerne.

c. Naar en Interessent indgaaer Ægteskab paa Dødslejet, da kan hans

efterladte Hustru ikke være berettiget til Pension, om hun endog

maatte være blevet indtegnet. En Enke, der gifter sig igjen, mister

vel sin Pension fra Professorernes Enkekasse, men erholder den

paany, dersom hun atter bliver Enke.

d. Pensionens Størrelse retter sig efter Kassens økonomiske Forhold,

dog at den ej overstiger 600 Kr, ; den

er for Tiden 350 Kr. Naar

en Interessents Hustru er fulde 20 Aar yngre end Manden, erholder

hun kun halv Pension imod andre Enker. Pensionen udredes af

Renten af det Indskud, der samles til Kassens Fond, af de Kassen

tillagte Legater samt af det aarlige Kontingent af hver gift Pro-

fessor. Skulde det Tilfælde indtræde, at Kassens ordinære Ind-

tægter af Renter, Indskud og aarlige Bidrag befindes utilstrække-

More magazines by this user
Similar magazines