Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

156i). 34

Julij 25. vj. sk'" biug, xiilj-. />. eruitz jjefinche, theiiiid siette Matz brun iboer, skylder

ijf, pd rug, ij-, pund biug, xviij. /?> eruitz penche, iij. t''" haffre g"J. Wdj

Nyrup en gård, poder smid iboer, giffuer j. pund rug, j. pund biug, ij. t'""

haffre g''J. Vdj Ryde sogenn Egbye iiij. garde. Paa thennd første boer

matz knud/oenn, giffuer aarlig" iij^. pund rug, iij^. pund biug, xviij. /? pennche;

paa tliennd Anden boer Nils per/^en, (xiffuer ij. pund v. sk"" rug, ij. pund vj.

sk' biug, ijf. m^. pefiuche. Paa thennd tredie boer Eiler michely^enn, giffuer

j. pd V. skp' rug, j. pund. vj. sk*" biug, xij. /j peQnche. Paa thennd fierde

boer lauritz per/)en, giffuer ij. pund rug, ij. pund biug, iiij. f haffre g"J. Wdj

tholstrup en gård Anders Jen/jen iboer, giffuer j-. t"^ smør, ix. io pennche.

Wdj mierløsherritt j Soderup sogenn j Ebberap en gård. Hosten [sic!] Knud-

/oen iboer, Giffuer j-. t"^ smør. Vdj tingerup ij. garde, paa thend første boer

Lauritz heming/oenn, giffuer ij. pund biug, ix. /3 peunche, paa thennd anden

boer nils Jørgen/^en, giffuer j. pd. biug, ix. /> penfiche. Wdj Eskilstrup

sogenn j Borup j. gardt, matz han/3enn iboer, skylder }. t"^ smør. Wdj

Tersløse sogenn j Kartzholtt ij. garde, paa thend første boer Anders mogen-

/{ens hustrue, skylder j'. pund v. sk^ rug, j. pd vj. skp'" biug, ij. i' haffre

g"i, j. boelsuin, j-. gaas, ij. høns, j'. sk^' haffre, tliennd Anden nils matzen iboer,

skyller liige saa møggit. Vdj W^allindstrup en gård, peder Jen/^enn iboer,

skyller ij^. pund rug, i|. pd biug, ix. /> penche. Wdj Synderstad sogenn

och bye vij. gaarde, paa thennd første boer Lauritz Jude skyller Aarlig" j.

pund rug, ^. pund biug, j. t"^- giengierdtz haffre, j. t'"^ g''J haffre, ix. [^ eruitz

penche. Paa thend Anden och tredie boer Lauritz brun, Morten per^Sen,

Giffuer huer thenom liige saa møggitt, paa thennd fierde boer Jens Ibssen,

giffuer j. pd rug, j. pund biug, j. t'"' giengierdz haffre, ij. t"*''" g"' haffre, ij.

m|'.. vij-. /o pennche. Thennd fempte Lauritz knud^()enn ibor, skyller iij^. pd

rug, iiJ-. pd biug, j. t"^' giengierdz haffre, v. t''' g"J haffre, ij. m|l. iiij. />

pennche. thennd siette, lauritz Rytther iboer, skyller xv. skp'" rug, xviij. sk""

biug, j. t"^' giengierdz haffre, j. t"*^ g"J haffre, ix. /X pennche. Paa thennd

siffuende boer Peder Jen/jen, giffuer j. pund rug, j. pd biug, j. t"'' gien-

gierdz haffre, ij. t"*''" g''J haffre, xviij. /3 pennche. W^dj Herlustrup en gård,

Jep gadde iboer, skyller j. pund rug, ij. pund biug, j. i^ smør, j. lam, j.

gaas, iiij. høns, iiij. t'' haffre g'"'. Wdj Thutzeherritt j Løserup en gård,

kirstine Oluffs iboer, skyller xv. sk'' rug, xviij. sk'' biug. ij-. t"^ haffre g'''-'.

Vdj tudtze sogenn j Allerup en gård, Oluff lauritzen iboer, skyller j. pund

rug, j. pund biug ij. f haffre, xviij. /o pennche. W^dj Gislinge sogen och bye

iij. garde, paa thennd første boer Pouell Niel/^en, giffuer j. pd rug, ij. pund

biug, ij. f giengierdz haffre, iij. t"*^'' g'''J haffre, xxvij. j?y pennche, paa thennd

Anden och tredie boer Jens seuerin/oen og Jens tj^gge/^enn, skyller huer

thenom j. pund rug, j. pd biug, j. t"^ giengierdz haffre, ij. t^ g'^'J haffre, xviij.

/3 pennche. Vdj Kundbye sogenn och bye iiij. gaarde, paa thennd første

bor Lauritz Erich/»>en, giff'" j. pimd rug, j. pund biug, j. t"^' giengierdz haffre,

j. t'"' g''-' haffre, xviij. /o penLche, thend Anden Jørgen Jen/^enn iboer, skyller

liige saa møggitt, thennd tredie Jørgen seuerin/^en iboer, skylder j. pund v.

sk' rug, j. pund vj. sk'' biug, j. t"«' giengierdtz haffre, j. t"^ haffre g'''i, j. m!j^.

vij. /3. pennche. Thennd fierde Jep Jensen iboer, skyller xv. skp'" rug, xviij.

sk' biug, j. t"^' giengierdtz haffre, j. t"*' g»''J haffre, xiij. /3 pennche. Vdj Thors-

More magazines by this user
Similar magazines