Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

470

SliitniiigsbestemineLsen i ^ 1, va^ro berettigede til at indtræde, naar de inden

en dem forelagt Frist af 6 Uger dertil erklære sig villige, og derefter, dersom

de ere gifte, inden G Maaneders Forløb berigtige deres Indskud. De, der

ikke ere \ållige til saaledes at indtræde, kunne ikke senere optages som Interessenter,

om de end maatte erholde Plads i Consistorium,

§ 4. De, der nu ere, eller fremtidig blive fast ansatte ved Universitetet

som Lectorer eller extraordinære Docenter, skulle paa samme Maade og under

de samme Betingelser, som i § 3 ere fastsatte med Hensyn til dem, som for

Tiden ere ansatte i normerede Professorpladser, være berettigede til at indtræde

i Kassen, naar de dertil erklære sig villige. Vægre de sig, kunne de

ikke siden optages som Interessenter, medmindre de ansættes i et normeret

Professorat, i hvilket Tilfælde Bestemmelsen i § 2 paa dem vil være at

anvende.

§ 5. Ligesom de aarlige Bidrag til Kassen for de Interessenters Vedkommende,

der ere Medlemmer af Consistorium, fremdeles skulle indeholdes

i den hver især tilkommende Andeel af Distributsen, saaledes skulle disse

Bidrag for de øvrige Interessenters Vedkommende, forsaavidt de ere ansatte

ved Universitetet, indeholdes i deres Gager. Dersom Nogen ønsker i Henhold

til Fundatsens § 18 at vedblive som Interessent efter at være afgaaet med

Pension fra Universitetet, bliver Bidraget at indeholde i denne (Cfr. iøvrigt Fundatsens

§ 18).

§ 6. Skulde det Tilfælde indtræde, at en Interessent indgaaer Ægteskab

paa Dødsleiet, da kan hans efterladte Hustrue ikke være berettiget til Pen-

sion, om hun endog maatte være bleven indtegnet.

§ 7. Bestemmelsen i 1ste Deel af Fundatsens § 16 forandres derhen,

at Hustruen, naar hun er fulde 20 Aar yngre end Manden, kun erholder Adgang

til halv Pension mod andre Enker.

§ 8. Det Indskud, som skal erlægges, for at en Interessent kan erholde

sin eventuelle Enke indtegnet til Pension, skal for Fremtiden altid være 100

Rbd., og bortfalder altsaa den herfra afvigende Bestemmelse i Fundatsens

§19. Derimod forbliver det ved den hidtil gjeldende Hegel, at en Interessent

er berettiget til i sit Indskud at erholde godtgjort, hvad han som

Ungkarl eller Enkemand har betalt til Kassen.

§ 9. Bestemmelsen i Slutningen af Fundatsens § 16 forandres derhen,

at en Enke, naar hun gifter sig igjen, vel mister sin Pension fra Professorernes

Enkekasse, men erholder den paa Ny, dersom hun atter bliver Enke.

§ 10. Skulde det Tilfælde indtræde, at Kassens ordinære Indtægter af

Renter, Indskud og aarlige Bidrag befindes utilstrækkelige til at afholde Enkernes

Pensioner med det hidtil opnaaede Beløb, bliver det af Interessenterne

at tage under Overveielse, hvilke Forholdsregler der hensigtsmæssigst kunne

træffes, og navnlig, om enten en Nedsættelse af Pensionerne, eller en Forhøielse

af de aarlige Bidrag eller af Indskudene, eller Anvendelse af Kassens

Kapitaler, eller flere af disse Midler paa een Gang maatte være at benytte.

Hvad Fleertallet beslutter i et Møde, hvortil samtlige Interessenter ere varslede,

er da bindende, saavel for de enkelte Interessenter, som for de pensions-

berettigede Enker. Dog kan det Pensionsbeløb af 150 Rbd., som nu svares,

ikke nedsættes enten for de nuværende Enker eUer for de nuværende Interessenters

Enker.

Saaledes vedtaget og paa Interessenternes Vegne underskrevet.

Kbhvn. 28 Decbr. 1851.

H. N. Clausen.

A. Fr. Krieger.

F. C. Petersen.

(Kvjesturens Arkiv).

Nr. 7. Kons. Skr. af 1 Decbr. 1866 til Eforus for Professorernes

Enkekasse om Nydelse af fuld eller halv Pension"^).

) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 197.