Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

477

Kapitalen, der med oplagte Renter udgjorde 5450 Rdl Kourant. Efter

Fundatsen maa Legatet ikke anvendes til „andet Brug eller Studium,

under livad Skin eller Forevending det end maatte være, end alleene

til Studium Theologicum, her ved Kiøbenhafns Universitet at fortsette."

En af de ordinære Professorer i det theologiske Fakultet, sædvanligvis

„Primarius Tlieologiæ Professor" er Legatets Eforus, der „præsenterer

effter nøye Overlæg de, som hånd eragter tienligst og beqvemmest til

at opfylde Øyemerket ved dette Stipendium" for Fakultetet. Dette

udvælger da „per pluralitatem votorum" Stipendiaterne. Dersom 2

have lige mange Stemmer, gjør Lodtrækning Udslaget. Den, der

herefter ikke bliver valgt, skal „ved næste vacance proponeres, og

alleene in collisione votorum" beholde Præferencen. Udbetalingen af

Legatportionerne sker nu i Juni og Decbr. Terminer. Stipendiaterne nyde

hver i 3 Aar ^/s af den aarlige Rente, naar de saa længe blive ved Universi-

tetet og forholde sig vel „saavel i Levned, som Lærdom og Flittighed".

For at kunne udnævnes maa Ansøgerne have taget den filosofiske

Prøve idetmindste med Haud illaudabilis og „i nogle Maaneder med

god Fremgang" have studeret Theologi. Stipendiaten maa i R-egelen

ikke være over 22 Aar gammel. „Dog er hermed ingenlunde meent,

at Facultas Theologica saa nøye skal være bunden til nogen viss Al-

der, at det jo endog skal være berettiget, at give dette Stipendium til

den eller de, som ere over 25. Aar, og alt har sustineret Examen

Theologicum". Trængende Slægtninge af Testatrix eller hendes Mand

skulle „cæteris paribus" præfereres Stipendiaterne skulle søge at for-

fremmes i „Theologisk Erudition og Beqvemhed til Geistlige Embeders

bedste Betiening."

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889 9899 Kr. 77 Øre.

Af Renten tildeles der hver af de 8 Stipendiater 47 Kr. 95 (96) Øre

aarlig.

Nr. 1 Fundats.

VU FridericJi den Femfe af Guds Nnade, Konge til Danmark og Norge,

de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at eiftersom hos

Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begiert Vores Allernaadigste Confirmatlon

paa effterskrevne Fiindafz, lydendes Ord eifter andet, som følger:

Friderich Christian Sevel, Jtirium Doetor og Professor Fxtraordinarius

paa det Kongelige Universitet i Kiøhenhavn^ Deres Kongelig May*^ Justitz-

Secretaire og ArcJtivarius udi det Kongelig Rente-Kammer, Søe-Krigs Vrocureur

og Notarius Facultatis Juridicrr', Giør hermed vitterligt, at, som afgangne

Anna Catharina de Voss afgangne Jacob lioshorgs Enke her af Kiøhenhavn, i

sit Testamente af 11. Aagusti 17.56 effter forhen erholdte Kongelig Allernaa-

digste Facultate testandi, foruden andre Stifftelser og Gaver, haver givet et

Stipendium til Universitetet her i Kiøhenhavn, og derom saale^^es meldet: „Til

„et Stipendium her ved det Kongelig Universitet i Kiøbenh((vn, haver ieg

„skienket og givet, ligesom ieg og hermed skienker og giver SOOO*"'' , skriver

„Fem Tusinde JUrjsdaler, hvilket Stipendium ieg tienligst vil have samtli^

Bilag.

More magazines by this user
Similar magazines