Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

479

han saalenge ved Unii'ersifcfef forbliver, og sig saavel i Levned, som Lærdom

og Flittighed, saaledes forholder, som det en Sfudiosum TheologUe egner og

anstaar, og denne Fnndatz viidere foreskriver.

6. Til dette Sfipcffdinm antages ingen, som jo haver gode Talents til

Sfudla og in Examhic phllosophico erholdet Jtaiid illaiidabilem i det mindste,

samt i nogle Maaneder med god Fremgang viist i Gierningen, at det er ham

ret angelegen mneligst at forfremmes i Theologisk Lærdom, og at naae den

største muelige Dygtighed til geistlige Embeders retsindige Betiening |: endog

de vigtigste, om Guds Forsyn til saadanne kunde ville bruge ham i fremtiden :|

ey heller antages nogen, som er over 22 Aar gammel, da det efter god Betænkning

eragtes tienligere, at dette SUpcndii triennmm er til Ende førend eller

naar Stipendlarii fylde deres 25 Aar, end at det skulle være anderledes; Dog

er hermed ingenlunde meent, at Facultas Theologica saa nøye skal være bunden

til nogen viss Alder, at det jo endog skal være berettiget, at give dette

Stipendnmi til den eller de, som ere over 25. Aar, og alt har sustineret Examen

Theologiciwi, og udi samme haver givet tilstrækkelige Prøver paa deres

Kundskab in Stiidio Theologico og Dygtighed til geistlig Embedes Betiening i

fremtiden.

7. Ep>lwrus Stipendii præsenterer effter nøye Overlæg de, som hånd

eragter tienligst og beqvemmest til at opfylde Øyemerket ved dette Stipendium^

hvoraf samtlige Professores Facultatis Theologicæ per pluralitatem votorum udvelger

den eller de, som skal nyde Stipendium. Dersom 2*^^^ have lige mange

Vota^ afgiøres ved Lodtrækning, hvem af dennem den Gang skal have Stipen-

dium^ da den anden ved næste vacance proponeres, og alleene in coUisione votorum

da beholder præferencen.

8. Som Testatrix i den 2'^'^" paragraplw af sit Testamente haver reserveret

sig: „at i fald nogen af hendes eller hendes Mands Paarørende skulle findes

„saa fattige, at de maatte være nødsagede at anholde om et eller andet af de

„Legatis. hun haver givet, de da frem for andre til samme at nyde vorder

„antagne : Saa formodes og af Facultate Theologica, naar nogen af Testatricis

eller hendes Mands Slægt om dette Stipendio *giør Ansøgning, de da cæteris

paribus præfererer.

9. De antagne skulle med ald muelig Fliid stedse søge at forfremmes

i sand Guds Frygt, Theologisk Erudition og Beqvemhed til Geistlige Embeders

bedste Betiening, samt dertil strax, naar de antages, reversere sig i den hos

Ephoruni værende Bog, i hvilken de siden for Stipendium qvittere hver gang

de det imodtage.

10. De skulle inden et Aars Forløb fra den Dag, de antages til dette

Stip)endiiim, sustinere Examen Theologicum, og have opnaaet den Moedenhed,

at de i det mindste erholde Characttrem haud illaudahilem ; Dersom nogen lader

halvandet Aar gaa forbie fra hans Antagelses dato, uden at sustinere Examen

Theologicum, eller i samme Examine ey erholder i det mindste fornevnte Character,

da maa hånd ey længere beholde Stip)endiunij med mindre Facultas

Theologica i første Tilfælde eragter ham ved Svaghed eller ligesaa vigtigt og

og lovligt Forfald at kunde undskylde.

11. De maa ikke imedens de nyde dette Stipendium, paatage sig at

underviise IHscipjler, uden for saavit at de af dem, som allereede have sustineret

Examen Theologicum, vel maa i saa Maadc anvende 1. eller 2. Tiimer

om Dagen, : dog ikke- heller mere :j siden den Øvelse kand være dem selv

ti enlig, for saavit de derved til Embeders Betiening kunde vorde desbedre

skikkede.

12. De Stipendiarii, som have Kosten udi Communitetet, ligesom og de,

der ellers for noget Collegium eller andet Stipendiutn ere forbundne at disputere,

skal lade deres Disxnitationer trykke, og foruden den Materie, de allerede piro

victu Begio eller Collegio afhandler, skal de være pligtige under denne Over-

skrift: pro Stipendio Theologico at tilføye et lidet Specimen exegeticum, eller i

fald den heele Afhandling er exegetish, da nogle Faragraphi.

13. De andre Stixwndiarii, som ikke ellers ere forbundne at disputerey

skulle engang om Aaret, førend Distrihutzen falder, forfatte et Specimen exegeti-

More magazines by this user
Similar magazines