Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

4«0

cum^ som de leverer skreven til Eplioruin Stiptndli. For resten skal alle de,

som nyde dette Sfipcndium Tltcjdofficnm, imedens de samme haver, fra dtm

tiid de have siisfinerct Examen Theolof/iciiht, sø^e Leylighed til hver i det

mindste 2 a H (lange om Aaret at pra^dike i Vor Frue Kirke paa de Tiider

de kanel formode, at en eller fleere af Professorfims 'I hcolofjifc kand være

tilstede, paa det at saavel de derved kand have Leylighed at øve sig hi

IIoniik'fi(is, som Facnlfris Thcoloffica at erfare, hvad Vrogresscr de derudi Tiid

etfter anden maatte giøre. Til Bekræftelse haver ieg, som E.recator Tcsfdwoifi,

denne Fundafz, effterat den saaledes med Fandtutis Theologia' Raad var forfattet,

underskrevet, og med mit sædvanlige Signete forseglet udi Kiøhenhafn

den 29«'«" Jnnil Anno 1761. F. C. Seveld, L. S.

Da ville Vi forskrevne Fundaf.z udi alle dens Ord, Clausuler og Funder^

saasom samme heroven indført findes, Allernaadigst have confirmeref og stadfæstet,

saa og hermed confirmerc og stadfæste; Forbydendes alle og enhver

herimod, efftersom forskrevet staar, at hindre eller udi nogen Maade Forfang

at giøre, under vor Hyldest og Naade; Givet paa Vort Slot Frcdcnsborf/ den

17'^^' Jidii Anno 1761.

Under vor Kongelig Ilaand og Signet.

Friderich R.

L. S.

Holstein.

(Originalen paa Papir med paatrykt Segl i Univ. Arkiv Nr. 73.)

Nr. 2. Decision af 12. Juli 1848 til Rosborgs Legats Regnskab for

1847: Denominationen til Portioner af dette Legat bør for Fremtiden ved de

paagj ældende Regnskaber legitimeres ved en som Bilag fremlagt Fakultets-

skrivelse.

Rosencrones Kollegium

(de Rosencroners Collegium Academicum).

Badens Univ. Journal f 1794 S. 159—162.

(Eforiprot

Edvard Londemand, der i nogle Aar var Professor ved Kjø-

benhavns Universitet, siden Lector theologiæ i Bergen med Biskops

Karakter, og adlet med Tilnavn af Rosene rone, fik i Aaret 1749

kgl. Tilladelse til at oprette en adelig Sædegaard, ved Navn Rosendahl,

som han havde tilkjøbt sig i Bergens Stift, og som allerede tidligere

havde Privilegier af et Baroni, til et Stamhus for sine ægte Børn og

Descendenter til evig Tid, og derover at udstede en Erektionsakt. I

denne, der er dateret|Bergen d. 9. Sept. 1749, hedder det: „Skulde

efter (xuds Villie ved Tidens Længde al min ægte Afkom ganske og

aldeles uddøe, og ingen efter Aars Proklamation ved Gazetterne sig

lovlig anmelder, saa der aldrig noget Menneske bliver tilbage i Ver-

den til Stamhuset at arve efter denne Oprettelse — — — — — skien-

ker og bortgiver (jeg) det ganske Stamhuus Rosendahl med alle dertil

henhørende Herligheder , Eiendomme

og Jordegods , efter Skiøder og

Jordebøger, til det Kongel. Universitet i Kiøbenhavn^* paa forskjellige

Vilkaar, bl. a., at der af Stamhusets aarlige Indkomster skal oprettes

et Collegium academicum, der skal kaldes ,,de Rosencroners Colle-

More magazines by this user
Similar magazines