Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

482

(It^i Till, saasiiait iimc'li^t er, skal luldTøres, i'rem lur andre indtages d(; Lem-

mer, som tilstia'kkeligen kan legitimere sig at være enteu af mine egne, eller

mine tvende salige Husti-uers, nemlig Marie Christine Wielandt og Anne

(.'liristine Nyegaards Slægtninger og Forvandtc;, naar de det meritere, da de

imod andre samme Collegii Lemmer nyde dobbelt Sti})endiuni og ellers de

bedste Leiligheder og Fordele i Huset. Dernæst refiecteres paa andre duelige

og vclf'ortiente Studentere ved Univ(;rsit., som befindes at være de

bedste Philologi og Poeter, og endelig tvende Studentere af den islandske

Nation, som ere skikkelige, lærde, og kan give et godt Haab.

Mine Tanker om dette Collegii Indretning og mit Forslag bliver som

følger: at om Stamhusets aarlige Afgivter under god og forsvarlig Forvaltning

af visse vederheftige og ærlige Mænd, ere og blive aldeles visse, saa kan

Indta^gterne paa nogle Aar til den Summa sammensankes og opløbe, at derat

kan kiøbes eller bygges og indrettes et Huus med Gaardsrum og Haugeplads,

paa et beqvemt Sted i Kiøbenhavn til oftbemeldte Collegii Indrettelse, og

siden, naar Collegiihuset var istandsat, derudi da kunde indtages til Logements

og Stipendiorum Nydelse enten mange Studentere med tarvelige og maadelige

Stipendiis, eller færre Studentere med større Stipendiis, dog at enhver nyder

ligemeget, undtagen de der beviise sig at være mig eller mine salige Hustrues

Paarørende, som før er meldt.

Det øvrige overlades og med denne min Forskrivning overgives til bedste

Indretning og Disposition til det samtlige Kiøbenhavnske Consistorio, licrioii

Magnifico^ samtlige Vrofessorihufi og den daværende Biskop over Sielland, som

alle med samlet Raad for Guds Skyld og til hans Ære ville foranstalte, ind-

rette, vedligeholde og forbedre dette Collegium, som de allerbedst og forsvarligst

paa deres Samvittigheder og for Guds Domstoel kan være gestændige, og

bør de samtlige for bemeldte Stamhuses samt Collegii Indtægter og Udgifter

til Academiets Patron god aarlig Rigtighed aflægge. Til Slutning maatte

Collegii Indrettelser forfattes omtrent efter den Form og Stiftelse med Stipendiis,

item Stipendiorum Forhøielse i sin Tid, en aparte Brandstødkasse

eller Fond, efter det saameget vel indrettede Collegium Mediceam i Kiøbenhavn,

og bør bemeldte Collegii Fundation, som af forbemeldte gode Herrer

forfattes, forsynes med Høikongel. allernaadigst Confirmation og Approbation

jjaa Collegii saavel indvortes som udvortes Istandsættelse og Forbedring.

(iiadens Univ Journal f. 1794 S. 159— (IL)

More magazines by this user
Similar magazines