Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

484

Rosenkrantz's Rejsestipendium.

Hofmans Fuml I. S, 38(1- 3H4 jfr. S JO*)— 128. Jansons Beskr. S. 15, Hadens Univ. Journal

f. 1795 S !I7 103, Kngdstofts Annaler f 1812 S. 215—216. Scheels .Koll. og Stip.

S. 110-112.

Rigsraad og Kongens Befalingsmand Holger Rosenkrantz

til Rosenholm stiftede ved Gavebrev af 27. Dec. 1622 et Legat paa

2500 Rdl. Sp. til Rejsestipendier for theologiske Studerende. Over

dette Legat har den Ældste af Stifterens Afkom paa Sværdsiden —

hvorved ifølge det juridiske Fakultets Erklæring af 28. Sept. 1881

forstaaes den, der er ældst af Aar — den „offuerste direction", saafremt

han „saaledis haffuer studerit, att hånd siellf kand skønne, huilcken

Person der effter de Qualiteter, som Nærwærende fundation wdkreffuer,

dueligst og Sckickeligst monne were till dette Beneficium Att Nyde'^.

Det paahviler denne Direktør dels at vaage over, at Fundationen over-

holdes, dels at „tillneffne och fremskicke" til Universitetet den Stude-

rende, hvem han agter at „conferere"^ dette Beneficium. Universitetet,

o: Konsistorium, skal da „Examinere oc hans duelighed oc Skickelighed

forfare" og, saafremt han ikke opfylder Fundationens Forskrifter, med-

dele Direktøren Underretning herom, for at en anden af denne kan „til-

skickes. Som effter flittige Examine oc forhør till dette Beneficium kand

tillstedis". Findes ingen Arvinger efter Stifteren paa Sværdsiden, træder

Universitetet i dennes Sted.

Stipendiet tildeles en „skickelig oc duelig Person fod oc kommen

aif gode Erlige Forældre", hvis Studeringer give „gott haab om liannom

och hans forfremmelse". Han skal ved sine Studeringer have vist,

at han har „linguarum Latinæ, Græcæ et Hebrææ, saa oc Artium

humaniorum goede Initia oc fundamenta, Men for Allting in unice

salutari ipsa veræ pietatis syncera doctrina saa wijtt till første be-

gyndelse att were oplærd aliene lige effter Guds egen Mund og be-

skreffne Ord, wdi sin rette Bogstafflig oc Guds Aands Egentlig Mening,

forwden all Mennisklig fornufftis egensindig Wisdomb, Spisfund oc

griller saa hans hierte aff Guds Aandts bistand icke lettelig skulle

kunde forwendis, Oc saadan fremgang her wdi haffue giørt, att hånd

kand eractis disse sine studia loffligen oc well, wdj fire Aar dereffter

att kunde till andere wdj Guds wor lierris Menighed gaffligen att

forestaa, med tilbørlig anduen de flitt wdføre oc fuldende". Det frem-

gaaer saa vel heraf som af Gavebrevets Overskrift, at Stipendiet kun

kan gives til Studerende, som dyrke det theologiske Studium, holde

fast ved den evangeliske Lære og have bestemt sig til som Præster

eller iøvrigt som Lærere at udbrede samme*). Om Ansøgeren er

„fattig eller formuende", kommer kun forsaavidt i Betragtning, som

*) Jfr. Scheels „Kollegier og Stipendier« S. 110 og Badtns Univ. Journ.il f. 1795 S. 100— lOl.

More magazines by this user
Similar magazines