Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

485

den mindre bemidlede foretrækkes for andre „som sielff formue hafiuer

sig wdj sin studiis att wnderholde", naar han er lige saa „skikkelig,

duelig oc begafFuett'^ Den, der udnævnes til Stipendiet, beholder det

i 4 Aar „till sine studia Paa andre lofflige steder att wdføre". Hvis

han „saa slemmelig afi dieifuelen sig skulde lade forføre, att hånd

dette mitt Beneficium till Nogenn enten Guds bespottelige Meninger

jmod Guds Salige Ords Enfoldig oc Rettwise forstand, att forføre oc

forhærde sig wdj, eller oc ett wgudelig lettfærdig leffnett at føre oc

driiiue", skal han, „saa frembt same Person der till nogen formue

haffuer"^ tilbagebetale, hvad han „skalckagtig haffuer forød".

Stifterens Søn Erich E^osenkrantz havde foreskrevet*), at enhver,

som udnævntes til dette Stipendium, skulde, førend han kom til at

nyde samme, underskrive og med Ed bekræfte en Revers, hvorved

han forpligtede sig til ikke, medens han nød Stipendiet, at dyrke andre

Studier end det theologiske, i fulde 3 Aar ikke at opholde sig og

studere ved andre Universiteter, end hvor den rette Religionslære

foredroges efter den Augsburgske Konfession og andre symbolske

Bøger, til efter sin Hjemkomst at tjene Fædrelandets Kirke med

denne Lære og, hvis han opholdt sig ved andre Universiteter eller

forandrede den theologiske Levevej, at tilbagebetale, hvad han havde

oppebaaret med Renter. Denne Revers blev af Konsistorium billiget

under 13. April 1678; men da den ikke har Hjemmel i Stifterens Fun-

dation, har Konsistorium ved Skrivelse af 3. April 1830 bestemt, at

den for Fremtiden skal bortfalde.**)

Stipendiets Størrelse er ved Fundatsen bestemt til at være Renten

af 2000 Rdl. Sp. eller (efter den daværende Rentefod 6 "/o) 120 Rdl. Sp.

aarlig. I Aaret 1711 oprettedes en ny Portion paa 120 Rdl. Sp., og i

Aaret 1751 den tredie Portion, ligeledes paa 120 Rdl. Sp., saa at der

altsaa uddeltes 3 Portioner, hver paa 120 Rdl. Sp., som imidlertid ved

Rentefodens Nedgang til 4 % sank til 160 Rdl. Sølv. Ved kgl. ResoL

25. Jan. 1870 bleve tvende af de alt tilstedeværende Lodder forenede til en

Portion paa 320 Rdl. aarlig, hvorhos der ved Siden heraf vedblev at

være en Portion paa 160 Rdl. aarlig, indtil ogsaa denne ved Kapitalens

Tilvæxt kunde bringes op til 320 Rdl., hvilket nu er sket i Henhold

til Kons. Skr. 28. Okt. 1886. Der uddeles altsaa nu aarlig 2 Rejse-

stipendier å 640 Kr. Derhos udbetales der hver Stipendiat, naar han

efter Forløbet af de 4 Aar er hjemkommet, Renten af 2000 Kr. (for

Tiden 80 Kr.) „huer Aar till hans wnderholdning .

. . dersom

hånd icke

midler tid befindis att hafee eller bekomme nogett andett her j Rigett,

effter sin Stand att wnderholde sig med". Bruges denne Rente ikke,

*) Badcii> Univ- Journal f 179.5 S. 99—100.

**) Scheels « Kollegier og Stipendier« S. U .

More magazines by this user
Similar magazines