Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

^186

oplægges (len, for at deraf kan dannes en ^IJoffuitstoell, Aff huis

Kentte der endnu en studiosvs eller flere wdj lige maade kand j l'remb-

tiden tilltagis oc wnderholdis^'. Efter Univ. Dir. Skr. 14. A.ug. 1838 maa

dette Tillægsstipendium kunne oppebæres i lige saa mange Aar som

Stipendiaten har nydt Stipendiet ])aa en Rejse, naar han hertil er

trængende.

Stipendiets Ka])ital udgjorde d. 1. Jan. 1889 42750 Kr.

Bilay. Xr. 1. Fundats for Rosenkrantz's Legat til Hejsestipendier for theologiske

studerende.

Jeg Holger Rosenkrantz Jørgens ^øn fill Jlosenholm Idcndis oc fjior

for (I l/e Wiffcrlif/t, Att Gud AUermegtigste wor fader oc; herre wdj Himmell

Rige till Loff, Tack och Ære, hans Saliggiørende Lærdomh allene eifter haus

egen Muud oc Ord till Rettsiudig, Alworlig oc bestandig forfremmelse wdj

disse Lande oc Riger, haffuer Jeg, till en person wdj sin studeruir/ att Avnderliolde,

med welberaad hu Giffuet och fnnderet, oc nu wdj dette mit obene Brelf

giff'uer oc f/inderer fraa mig oc mine Arifuinger till bemelte Salige Nytte oc

Brug TJui Thiisinde Fctnhhandrede Enckinde Rigsdaler in specie, oc dennom

halfuer bebreefuit oc Nædersætt hos dett lofflig i'niversitef wdj Kjøbiughaffn,

og dis Menige Frofessoyihusj Som nu ere och hereflfter kommendis worder, saa-

ledis att skulle dermed forholdis, som effterfølger.

For dett første skall bemelte 2500 Rigsdaler af for"^' Universitetefs Pro-

fessoriOus Paa Aarlig nu her wdj Rigett sedwanlig Rentte, Sex daller aif

huer hundrede wdsettis paa sikre steder hos wisse Personer, Som Rentten

Aarlig til rette bestembte tid, som er till Tredie Juledag kunde oc wilde wd-

legge, oc her wdj haffue saadan flittig Jndseende, oc saaledis wdj all forekommende

tillfælde raade oc Ramme de beste middell oc Weye saa denne

min fiindation oc forordning jo Ingenlunde nogen tid enten maa worde fori'inget,

eller forhindrett oc Ophold wdj nogen maade.

For dett Andett skall strax tillnetfnis oc wdwellis en skickelig o c duelig

Person fød oc kommen afP gode Erlige Forældre, som oc sielif indtill den

tid, wdj liff oc leffnet, oc i sin stftdering sig saaledis haffuer annstillett oc

l'orholdett, saa mannd icke kand haffue nogen Aarsag til andett end itt gott

haab om hannom och hans forfremmelse, nest Guds Aands hielp widre att

fatte. Samme Person skall saa witt wdj sin stiidiis sig allerede haffue forfremmet,

att hånd effter flittig Exomine hos Professorerne wdj ISniversitett

kandt beh'ndis att haffue Unf/narmn Latince, Græcæ et Hehrcea', saa oc Artium

Inimanioriim goede Initia oc fimdamenta. Men for Aliting in unice saJufari

ipsa veræ pietatis sijncera doctrino saa wijtt till første begyndelse att were

oplærd allene lige effter Guds egen Mund oc beskreffne Ord, wdj sin rette

Bogstafflig oc Guds Aands Egentlig Mening, for\\'den all Mennisklig fornufftis

egensindig Wisdomb, Spisfund oc griller saa hans hierte aff Guds Aandts bistand

icke lettelig skulle kunde fonvendis, Oc saadan fremgang her wdi haffue

giørt, att hånd kand eractis disse sine stiidio loffligen oc well, wdj fire Aar

dereffter att kunde till andere wdj Guds wor herris Menighed gaffligen att

forestaa, med tilbørlig anduende flitt wdføre oc fuldende.

HEr er oc icke saa besynderlig at hensee eller acte huad stat oc Wilkuor,

fattig eller formuende samme Person kannd werre kommen aff. Men fornemblig

oc for altt effter saadan hans Qualiteter, som forbemelt er, dog dersom

nogen der aff' ringere formue er, kand were att finde, som jo saa skickelig,

dueUg oc begaffuett kand befindis, da er tilbørlig att dend for andere, som

sielff formue haffuer sig wdj sin studii^ att wnderholde, bhffuer hertill befodrett

forsynett.

DEune Person skall aarlig wdj fire

stndia Paa andre lofflige steder att wdføre,

Aar effter

hver Aar

huer Andi-e till sine

aff dend for"'^ Rentte

giffuis itt hundrede oc Tiffue Enckinde Rigsdaller in specie, oc samme pending

More magazines by this user
Similar magazines