Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

491

nævnes efter Testamentets § 7 Professor Rostgardianus. Da bemeldte

Professor lønnes af Universitetets Midler, tages Renten til Indtægt

paa Universitetets Budget, Indtægtspost 5. med 1705 Kr. Kapitalen

er uforandret.

2) (Testam. § 14). Renten af 8000 Kr. oppebæres som Husleje-

hjælp af Professor Rostgardianus ved Siden af hans Lønning som Pro-

fessor. Kapitalen udgjorde d. 1 Jan. 1889 9822 Kr. 52 0.

Renten heraf oppebærer Professor Rostgardianus med 380 Kr. 62 0.

3) (Testam. § 15). Renten af 200 Kr. nydes af Universitets-

bibliothekaren, Renten af 1800 Kr. er bestemt til Indkjøb af Bøger til

Universitetsbibliotheket („siældne Bøger henhørende enten til Botaniken

eller Naturhistorien eller til de østerlandske Sprog"). Kapitalerne ere

uforandrede. Renterne af disse Kapitaler tages til Indtægt paa Uni-

versitetets Budget, henholdsvis paa Indtægtspost 5 med 7 Kr. 76 0.

og paa Udgiftspost 3 a (Universitetsbibliotheket) med 60 Kr. 74 0.

4) (Testam. §§ 17 og 18). Renten af 1280 Kr. anvendes til 2

Stipendier for 4 Regensalumner (2 Kontubernalpar). Efter kgl. Resol.

25 Aug. 1862 udnævnes Stipendiaterne af Bestyrelseskomiteen for

Kommunitetets Stipendievæsen. Regensalumner, som ere fødte paa

Sjælland, og blandt dem Alumner fra Helsingør eller Omegn eller de,

der ere dimitterede fra Sorø Akademi, have Fortrin, tilligemed is-

landske Studenter, „naar de i Lærdom og Nemme ikke ere ringere

end de andre Alumni". Stipendiet kan kun nydes 1 Aar. Det i Testa-

mentet fastsatte Vilkaar for Stipendiets Nydelse, at den ene af de 2

Kontubernaler hvert andet Aar skal disputere i Regensens Auditorium

og aflevere et Exemplar af Disputatsen til Universitetsbibliotheket,

er bortfaldet ved kgl. Resol. 25 Aug. 1862. Kapitalen udgjorde d. 1

Jan 1889 2808 Kr. 39 0.

Af Renten uddeles til hver Regensalumnus 27 Kr. 20 0.

5) (Testam. § 18 og kgl. Resol. 25 Aug. 1862). Renten af 1720

Kr. anvendes til Understøttelse for de Studerende, der have leveret og

forsvaret en af det paagjældende Fakultet antagen Disputats, som

„enten gaaer ud paa grundig at gjendrive Fremmedes Vildfarelser og

Bagvaskelser med Hensyn til danske Anliggender og Antikviteter eller

behandler et eller andet Æmne af de nordiske Rigers Naturhistorie".

Den under Nr. 4 nævnte Bestemmelse om fortrinlig Adgang er ogsaa

gjældende med Hensyn til den her omhandlede Understøttelse. Ka-

pitalen udgjorde d. 1 Jan. 1889 2020 Kr.

hvis aarlige Rente kan udbetales med 78 Kr. 28 0.

6) (Testam §§ 9, 16 og 20). Renten af de i disse §§'er nævnte

Kapitaler, henholdsvis 2210 Kr., 2092 Kr. og 1000 Kr. anvendes, efter

Fradrag af 40 Kr., som ere tillagte Eforus, til Professorernes Dis tributs

62*

More magazines by this user
Similar magazines