Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

(Ivadro^iiita et s(3X 'J'lialcroiiiiii liiijx'iiMliiiiii Suiimi;i intia teiupus a Testatoie

hefinituiii iieuti(ivam potuerit colligi.

2:5. Tandem et penes me stabit, (|vaindiii liac vita fuiif^or, præsentes

hasce tabulas, et adjunctiim Chiro^raphum meiuu leposcere, et qvæ heic dicta

et scripta sunt, vel mutare, vel revocare, et penitus rescindere; idqve vel per

me ipsum . vel per mandatum subscriptione mea , et diiorum fide dignorum

Testinm roboratum; ne de ejuwmodi revooatione, vel minimum exoriri duljium,

vel suspieio f'overi possit

24. In qvorum omnium fidem præsens instrumentum non tantum propria

mea manu, sed et a Regio Notario Publico, præsente ejusdem teste ordinario,

subscriptum, nostrisqve sigillis eommunitum fuit. Actum Hafniæ Anno a nativitate

Christi Millesimo septingentesimo trigesimo sexto : Die decima octava

Mensis Junij.

/T Cl V F. Rostffaard.

'^- ^-^

(L. S.)

At Høyædle og Velbaarne Hr. Conference Raad Friderich Jiosfr/aard dette

ilononrni egenhændig udi min og Vidnes Overværelse haver underskrevet og

forseglet, sligt fcfiteerey udi Kjøbenhavn d. 18 Jurtij A" 1736

Sacræ Begiæ Majestatis

Dan'ur ef Norvegice p. }).

/fofarinfi puhlicus

Som Notar il ordinere Jicmuns Ærehoe

Vidne Friderich Brochmand,

Uden paa Convohifen in 4^", hvori Fundalzcn og Vixndte-Ohlif/afionen laae.

stoed som følger

Herudi findes mit, Friderich Boslgaards^ Gave-Brev til Kjøbenhavns Vniversitect,

med hosføyede 'P&ndte-ohlif/afion, til Forsikring om den udlovede Sanmia,

som Jeg under min egen Forsegling, i Dag haver overleveret til Hans Høyædle

Høyærværdighed Hr. 3Iarctis Wøldike SS^'^' Thcologiæ Frofessori et p. t. Universitatis

Hafmensis Fectori Magnifico, med tienstlig begiæring, at det behagelig maatte

imodtages, i det saa kaldede Rectoris Skriin i Consistorio til sikker Forvaring

needlægges, og der uaabnet forblive, indtil Jeg og min Hustrue, Frue Conradine

FiCvenfeldt, ved Døden ere afgangne ; og ikke udleveres , uden til mig selv,

eller til den, eller dennem, som en lovformelig Fuldmagt, af mig selv og tvende

troefaste Vidner underskreven, kunde foreviise.

Datnm Kjøbenhavn d. 19 Janij 1736

F. Bostgaard.

post ohitimi h: Fandatoris aabnedes paqveten i Co))sistorio\ og resolveredes

at Secretarias (S. T. Stampe) skulle derom skrive til Enke-Fruen,, hvis Svar

til Consistoriuni var som følger:

Høyædle og Velbyrdige Bector og Professorer!

Paa deres meget ærede af 8 Fchr. sidst afvigt, haver Jeg ikke skullet

efterlade at svare dette: at jeg intet haver imod, at De lade min Sal. Mands

Tixi\dte-ob/ig((tion tinglyse; og derfor holder jeg det unødig, om hrev-paijrens

Aabning , som aleene skulle skee , for at overlegge om bemelte Pandte-Breev

burde tinglyses, eller ei, mig i nogen Maade at udlade. Jog forbliver

De Hø3'stærede Herrers

Kiøbenhavn Tienestberedvillige Tienerinde

d. 14 3Tarfii 1751. C. Bostgaard,

Adresse Contoirets Efterretning n. 161. A" 1770 meldte at Confcrents-

Raadinde Bostgaard er d. 22 octoher 1770 døet paa hendes Gaard Kraagentp

ved HelsingOr i bondes S;i'''' Aar.

i Den Kostgaardske Legat-Protokol l'ag. 10 lM iiikl.)