Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

itidk.

505

iøvrigt lige Vilkaar have Desceiideiiteriie af Legatstifterindens i^'orældre,

Professor K. Rovsing og Hustru Marie Rovsing, født Schack, Fortrinet.

Stipendiaterne udnævnes af Stifterindens Broder, praktiserende Læge

i Fredensborg Asmund Rovsing og efter hans Død af hans Hustru

Julie Rovsing, født Dithmer. Om Udnævnelsen meddeles der Konsi-

storium Underretning. Efter begges Død sker Udnævnelsen ved det

lægevidenskabelige Fakultet, „dog saaledes, at Uddelingen, hvis der

blandt Fakultetets faste Lærerkræfter maatte findes Kvinder, overdrages

disse".

Fundats af 22. Marts 1889, konf. 16. April s. A. Bilag.

I Følge min den 18 Januar 1881 afde Søster Frøken Estrid Rovsings

Ønske og for en i det Øiemed af hende mig leveret Pengesum, stor 1000 —

er eet Tusinde — Kroner, oprettes herved et Legat : Frøken Estrid Rovsings

Legat for Kvinder, der studere Medicin.

I Aaret 1880 har hun opsat dette, idet hun i sin langvarige Sygdom

ofte har ønsket at have haft kvindelig Læge; hun indsaa vel dette Legats

Lidenhed, men hun havde til Hensigt ved dets Stiftelse, dels at vise sin

gode Villie, dels at opmuntre Mænd og Kvinder til at stifte Legater i samme

Øiemed, da der indtil den Tid, et enkelt undtagen, ikke var stiftet saadanne

til Fremme for det kvindeUge Studium af Medicin; hun haabede og ønskede

derfor, at dette Legat maatte tage mange efter sig.

Som nærmere Regler for Legatet har hun bestemt følgende:

§ 1. Legatkapitalen indbetales til Universitetskvæsturen og forvaltes af

denne efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler, Tilsyn

med Legatet føres af Konsistorium overensstemmende med Universitetslovgivningen

s almindelige Regler.

§ 2. Renterne af Legatkapitalen udbetales aarlig med Halvdelen i

Juni og Halvdelen i December Termin til en kvindelig Student, som, efter at

have underkastet sig den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen, studerer

Medicin her i Landet; det beholdes i 3 Aar, dog ikke udover den første

Rentetermin, der indtræder efter at Embedsexamen er opnaaet eller Legatnyderinden

maatte have opgivet at underkaste sig denne. Legatet uddeles

efter Trang og Værdighed, dog at Descendenterne af Legatstifterindens For-

ældre, Professor K. Rovsing og Hustru Marie Rovsing, født Schack, foretrækkes

under iøvrigt lige Kvalifikationer.

§ 3. Ansøgninger om dette Legat indsendes til Legatstifterindens

Broder, praktiserende Læge i Fredensborg Asmund Rovsing og efter hans

Død til hans Hustru Julie Rovsing, født Dithmer; disse udnævne Stipendiaten

under Iagttagelse af de foran givne Regler. Ansøgningerne sendes derpaa

til Konsistorium med Underretning om hvem Legatet er tildelt. Efter begges

Død sker Udnævnelsen ved det lægevidenskabelige Fakultet, dog saaledes, at

Uddelingen, hvis der blandt Fakultetets faste Lærerkræfter maatte findes

Kvinder, overdrages disse.

§ 4. Tillæg til og Forandringer i denne Fundats kunne efter det lægevidenskabelige

Fakultets og Konsistoriums Indstilling og — saa længe praktiserende

Læge A. Rovsing eller hans Hustru leve — med disses Samtykke,

ske med Regieringens Stadfæstelse; dog maa Legatet aldrig anvendes i andet

Formaal end til Kvinders Uddannelse til Selverhverv.

Fredensborg, den 22'i'' Marts 1889.

A. Rovsing,

prakt. Læge.

(Kvæsturens Arkiv )

Uuivfc-rsitetetis Legater. OA

More magazines by this user
Similar magazines