Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1569. 38

Julij 25. frøsloff sogen, Lille Heddinge, Warpeleff sogenn, Strøbye sogenn, Haffneleff

sogenu, Smerup sogenn, Holtlm sogen. Vdj Ramsøe herritt i Høiiolsie |sic!J

sogenn, Dalby sogen, Dastnip sogenn. Ørsted sogen, kimerslefF sogenn Wdj

Alstadherritt Siersted sogenn, Tenesleff sogen, Flenstnip sogenn, Gøsting

sogenn. Wdj Horsherritt Krogsti-up sogen, kindby sogen, Sielsøsogen, Fers-

leff sogenn. Wdj Mierløseherritt Soderup sogenn, Eskildstrup sogenn, Vggers-

løs sogenn, Stensmagle-, Thersleff sogenn, Nydløse sogenn, Vndløse sogenn.

Syndersted sogenn, Nørre Jerløse sogenn, Søstrup sogenn, Quamløse sogen,

Asmindrup sogenn, Bøtterup sogen, Grandløse sogenn, Aagerup sogen. Wdj

Borseherritt Egispurg østre sogen, Meren sogenn, Wdbye sogen, Effuerdrup

sogen, Beldring sogenn, Allersleff sogenn. Vdj thybiergherritt Glomsø sogenn,

Egede westre sogen, Sandbye sogen, Bauelse sogen, Skielbye sogen, Wrang-

strup sogen, Thybierg sogen, Risleff sogenn, Nesbye sogenn, Tiufflse sogen,

Femsmarck sogen, Auerse soge. Vdj Faxieherritt Dalby sogenn , Thure by

sogen. Kairise sogenn, Røolte sogen, Spiellerup sogenn, Faxie sogenn, kong-

sted sogen. Wdj waldburg herritt Souerup sogen, Gieffinge sogenn, Sercke-

løse sogenn. Vdj Tutzeherritt Skamstrup sogenn, Mørckiiffue sogen, Jyderup,

Hiembecksogen, Sueninge sogen, Tutze sogen. Wdj Flackebierg herritt

Hyllestedt sogenn. Wdj Skipping herritt SerslefF sogen, Fyllisleff sogen,

Hørre sogenn.

Huilcke for"« gaarde, Gotze och thiender mett all theris renthe oc rette

tilliggelse, Agger, Enng, skouff, Marck, Fiskewand, Feegang, wott och thiufft,

Aldelis nichz vndevtagitt, som ther nu tilligger, och aif Arrildz tiid tilliggitt

haffuer mett rette. Skulle stedtze och altiid her efFther, till Ewig tiid, wdenn

all egienkaldelse, kiøb eller forueslinge, som j nogen maade skee kand, alF

oss, wore Effterkomer koninger wdj Danmarck eller nogen anden, were och

bliffue till foriii^ hundrede personers hielp och vnderholdinge, Friitt och wbe-

hinderitt j alle maade, Vnnder thennd Almechtigste Guds Ewige heffu och

straff, Och schall thz mett for"^^ hundrede personers vnderholdinge saa holdjs,

som eiFther følger:

For thz første skall samme personers Antall wdj Helliggeisthus her

sarnestedtz bespiisis och opholdis till saa lenge, Att itt bedre och beqnem-

liger sted vdj framtiiden med iit skickeligtt hus, ther till kand beraiTiis och

tilfliis, som the bedre och mageligere kunde were och bliffue wnderholditt.

Och skall ther nu strax tilskickis och forordineris en god beskeden och for-

standig mand, som thenne gantz handell mett frij och fuldkomen uiyndighedt

kand forestaa, som schal oppebere all thennd renthe, wisse och wuisse, som

er lagdt till for"« hundrede studenters vnderholdinge, huilchen schall tilholdjs

alle aar, thennd Ottende dag nest eifther Philippj och Jacobj att giøre gott

och Clartt Regenschaff for all indtegtt, wdgifftt och wdspisninge, Och schall

samme forstandere mett en Erlig besoldinge forsørgis och alfleggis aff same

gotz och thiender, Och schall ingen, thz were sig i huo som helst thett er

eller were kand, fordriste sig till att befatte sig mett nogitt aif forue gotzis

och thienders friihedt, rettighedt, renthe eller vpbørsell, wdenn aldeniste thennd

som bliffuer uodwald och forordineritt till forstander for same gotz, en effther

anden. Men schall were frij som Adelens egitt arflfuegotz. Tisligte skall och

borditt for same personer saa forsørgis, Att theris vnderholding och forspisning

More magazines by this user
Similar magazines