Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

50(>

Marie Rovsings Legat.

(Marie Rovsing, født Schacks Legat til studerende Kviiid(n's Uddannelse.)

I Henliold til et af Professorinde MJarie Rovsing, født Schack,

i levende Live udtalt Ønske oprettede hendes Søn, praktiserende Læg©

i Fredensborg Asmund Rovsing efter hendes Død d. 25. Sept. 1888 et

Jjcgat paa 6500 Kr. under Navn af „Marie Rovsing, født Schacks Legat

til studerende Kvinders Uddannelse". Ifølge Fundats af 22. Marts

1889, konf. 16. April s. A., uddeles foreløbig kun — indtil Legatkapi-

talen ved Hjælp af den nedenfor nævnte Fremvæxtkapital har naaet

en saadan Størrelse, at deraf, efter Fradrag af Administrationsgebyret

til Universitetet, kan uddeles 2 Portioner paa 200 Kr. hver — Renterne

af 6000 Kr. i 2 lige store Portioner til „trængende og værdige kvindelige

Studenter, der, efterat have bestaaet den filosofiske Prøve —

for de medicinske Studerendes Vedkommende tillige den lægevidenskabelige

Forberedelsesexamen — agte at underkaste sig en Em-

bedsexamen her i Landet". Legatet nydes i 3 Aar, dog ikke udover

den første Rentetermin efter Embedsexamen eller efter at Legatnyder-

inden maatte have opgivet at underkaste sig denne. Fortrinsberettigede

ere Legatstifterindens og hendes Mands, Professor K. Rovsings Descen-

denter. Melder sig Ingen af disse, tildeles Portionerne andre kvinde-

lige Studenter, dog at Descendenterne af Legatstifterindens Søskende

foretrækkes under iøvrigt lige Vilkaar. Resten af Legatets Kapital

500 Kr. betragtes som en Fremvæxtkapital, hvis Renter oplægges og

forrentes, indtil Fremvæxtkapitalen har naaet en Størrelse af 4500 Kr.,

i hvilket Fald 4322 Kr. 50 Øre overføres til Hovedkapitalen. Renterne

af denne, der da vil udgjøre 10322 Kr. 50 Øre, deles lige mellem de

2 Legatnyderinder, som hver, efter de nugj ældende Regler for Ad-

ministrationsgebyret, vil erholde 200 Kr. Det Tiloversblevne af Frem-

væxtkapitalen oplægges og forrentes, indtil denne har naaet 5500 Kr.,

i hvilket Fald der til Hovedkapitalen overføres et saa stort Eeløb, at

deraf kan oprettes en ny Portion paa 200 Kr., og saaledes forholdes

fremdeles, saaofte Fremvæxtkapitalen har naaet 5500 Kr. Portioner,

der ai en eller anden Grund ikke kunne udbetales, tillægges Frem-

væxtkapitalen. Nedsættes Rentefoden, standser Fremvæxtkapitalens

Oplæg, forsaavidt fordent gjøres for ved Hjælp af dennes Renter

at udbetale Portionerne med samme Beløb som hidtil, indtil Rente-

foden atter har naaet den tidligere Størrelse.

Stipendiaterne udnævnes af Stifterindens Søn, praktiserende Læge

i Fredensborg Asmund Rovsing og efter hans Død af hans Hustru

Julie Rovsing, født Dithmer. Om Udnævnelsen meddeles der Kon-

sistorium Underretning. Efter begges Død sker Udnævnelsen ved

More magazines by this user
Similar magazines