Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

508

§ G. Tillæg til og Forandiiiigcr i deiino Finulats kiiime efter Konsistoriums

Indstilling og — saalænge praktiserende Læge A. Rovsing eller

hans Hustru leve — med deres Samtykke ske med Regjeringens Stadfæstelse;

dog maa Legatet aldrig anvendes til andet Formaal end til Kvinders Uddannelse

til Selverhverv.

Fredensborg den 22^^*^ Marts 1889.

A. W. Scheels Stiftelse.

Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 904—909.

A. Eovsing,

prakt. Læge.

(.Kvæsturcns Arkiv.)

Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Dr. juris Anton AVillielm

Scheel fastsatte ved Testament af 13. Maj 1878, konf. 10. Oktbr. 1879,

at hans efterladte Formue, efterat forskjellige, nærmere bestemte Le-

gater vare udredede, skulde deles i to lige Dele, af hvilke den ene skulde

udbetales til Kjøbenhavns Universitet og den anden til det kgl. Fre-

deriks Universitet i Christiania som Bestyrelser af de Stiftelser, der af

Formuen agtedes oprettede. Efterat Testator d. 30. April 1879 var

afgaaet ved Døden, blev den Kjøbenhavns Universitet tillagte Halvdel

indbetalt med 187 000 Kr. Af denne Kapitals Eenter udbetales i Hen-

hold til Testamentets Bestemmelser følgende Legatportioner:

a. Livrenter ifølge Testamentets § 7 til forskjellige nærmere an-

givne Personer, 6 Portioner å 200 Kr. aarlig, 3 paa 100 Kr. aarlig.

For de kvindelige Personer bortfalde disse, naar de indgaae Ægte-

skab.

b. To Stipendier å 200 Kr. aarlig for Studenter ifølge Testamentets § 8.

Hertil have Studenter af Testators Slægt o : Afkom

af dennes

Søskende, Forældres Søskende og Bedsteforældres Søskende, For-

trinet. Slægtninge af første Sidelinie have Fortrin for Slægtninge

af anden Sidelinie, disse igjen for tredie Sidelinie; Agnater have

Fortrin for Kognater, dog at Testators Søskendes Børnebørn, om

de end ere Kognater, nyde Agnaters Eet. Søges et Stipendium

samtidig af flere Studenter, som herefter ere lige berettigede til

samme, tages ikke Hensyn til Slægtskabets Grad, men kun til

Ansøgernes Duelighed og Trang. Ved Udbetalingen af Stipendiet

skal Studenten oplyse, at han med Flid fortsætter Studeringerne;

i modsat Fald mister han Stipendiet for den Gang, og for fortsat

Uilid kan det ganske fratages ham. Stipendiet nydes i 4 Aar,

dog saaledes, at den, der ved Embedsexamen eller paa anden

Maade har endt sine Universitetsstudier, ikke kan nyde det længere

end i den første Termin derefter. Stipendiet ophører for Stipen-

diaten, naar han forlader Universitetet eller viser et slet Forhold.