Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

510

[Jnclerviisiiingsvæsenets Tjeneste, eller en slig afdod Embedsmands

ugifte Datter, naar hun tillige har mistet sin Moder og er over

40 Aar gammel". Legatportionen mistes ved Ægteskabs Ind-

gaaelse samt ved en saa mærkelig Forbedring af de Understøttedes

Formuesfbrandring, at de „aldeles ikke længere kunne ansees som

trængende", ligesom Portionen fra den først paafølgende Udbe-

talingstermin skal afstaaes, naar den søges af nogen Trængende af

Testators Beslægtede.

3. Den første, ellevte og fremdeles hver tiende Legatportion, .som

kan oprettes af den til Kjøbenhavns Universitet indbetalte For-

mue, tildeles „Enker efter dette Universitets Lærere eller saadanne

afde Læreres ugifte Døtre". For Tiden uddeles 2 Portioner å

300 Kr. aarlig. Legatportionen mistes ved Ægteskabs Indgaaelse.

Om yderligere Betingelser for at erholde eller beholde dissse Le-

gatportioner skulle tilføjes, beror paa Konsistorium, der bortgiver

alle de her omhandlede Portioner efter Bekjendtgjøi*else i de

offentlige Tidender, jfr. de nærmere Begler i Testamentets § 22.

Saafremt de under litr. b og c nævnte Stipendier og Legatpor-

tioner paa Grund af særegne Omstændigheder ikke kunne udbetales

med deres fulde Beløb, inddrages den eller de først ledig blivende

Portioner, indtil de tilbageblivende Portioner tillige med Stipendierne

igjen kunne forøges til deres fulde Beløb. Stipendierne forøges i saa

Fald til dette Beløb fremfor Legatportionerne. De under litr. e Nr. 3

nævnte Portioner inddrages dog kun efter deres Tal i Bækken. Hvad

der efter Udbetalingen af Livrenter, Stipendier, fulde Legatportioner

og Udgifter ved Bestyrelsen (jfr. nedenfor) bliver tilovers af de

aarlige Renter, oplægges, indtil en ny Legatportion kan oprettes.

Naar Livrente, Stipendium eller Legatportion bortfalder for Nogen

mellem 2 Udbetalingsterminer ved Dødsfald eller Giftermaal, anses

en forholdsmæssig Del af Understøttelsen erhvervet indtil Dødsdagen

eller Bryllupsdagen. Den øvrige Del indtil næste Termin oplægges.

En Livrente, et Stipendium og en Legatportion, der ikke er hævet i

et helt Aar, betragtes som ledig ; dog

naar den, der paa saadan Maade

mister en Livrente, senere melder sig, kan han (hun) igjen for Frem-

tiden oppebære samme, saasnart dertil haves Penge til Raadighed. I

Livrenter, Stipendier og Legatportioner maa ej gjøres Arrest, Beslag

eller Indførsel. De udbetales de Vedkommende mod deres Kvittering,

for Umyndiges Vedkommende til disses Værger. En Anvisning paa

Understøttelsen eller Fuldmagt til at hæve den gj ælder kun for den

nærmest forestaaende Udbetaling.

Medens Stiftelsens Formue bestyres af Universitetskvæstui'en, kan

den øvrige særlige Bestyrelse af Konsistorium overdrages til en eller

More magazines by this user
Similar magazines