Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

515

Arrest, Beslag eller Indførsel. De udbetales de Vedkommeude til fri Raadighed

imod deres Qvittering ; dog betales Legatportioner for Umyndige til deres

Værger. En Anviisning paa Understøttelsen eller Fuldmagt til at hæve samme

gj ælder kun for den nærmest forestå aende Udbetaling.

§ 29. Stiftelsernes Formue bestyres af vedkommende Universitetsqvæstur.

Den øvrige særlige Bestyrelse af Stiftelserne, saasom med at indkalde Ansøgninger,

gjenuemgaae disse og gjøre Indstilling til den i § 21 nævnte Myndighed

angaaende Understøttelsernes Bortgivelse, kan af bemeldte Myndighed

overdrages en eller to Professorer eller Andre, og til ham eller dem kan da

udbetales et aarligt Honorar af to hundrede (200) Kroner.

Saadant Honorar, Afgift for Formueforvaltningen, forsaavidt slig Af-

givt er eller bliver paabuden, og andre nødvendige Udgivter, saasom til

Regnskabsbøger, Bekjendtgjørelser m. v., afholdes forlods af Stiftelsernes

Indtægter.

§ 30. Regnskab for Stiftelserne aHægges paa samme Maade som for

vedkommende Universitets Legater i Almindelighed.

§ 3L Skulde imod Formodning nogen af de omhandlede to Stiftelser

ikke kunne komme under Bestyrelse ved vedkommende Universitet, overdrages

det henholds vii s Justitsministeriet i Danmark og den kongelige Regjering i

Norge at foreskrive, hvilken anden Bestyrelse i Kjøbenhavn eller Christiania

der skal træde i Universitetets Sted og have den i § 21 ommeldte Ret. I

saa Fald tilfalde for den paagj ældende Stiftelses Vedkommende de i § 20

nævnte Legatportioner Enker efter Medlemmerne af den foreskrevne Bestyrelse

eller saadanne afde Medlemmers ugifte Døttre. Hvorledes der, naar

Bestyrelsen gaaer bort fra Universitetet, skal forholdes med det i § 29 bestemte

Honorar og med Regnskabet for Stiftelsen, fastsættes af vedkommende

Ministerium eller Regjeringsdepartement, som ogsaa skal være bemyndiget

til at anordne de øvrige Lempelser, der muligen kunne blive nødvendige.

Skulde de i §§ 20 og 29 for Bestyrelsen af Stiftelserne tiltænkte Fordele

efter den foreskrevne nye Bestyrelsesmyndigheds Beskaffenhed findes ikke at

være et passende Vederlag for Bestyrelsen, bestemmer vedkommende Ministerium

eller Regjeringsdepartement, hvilket andet Vederlag der skal træde

isteden.

A. W. Scheels Legat.

(Kvæsturens Arkiv.)

(Geheimeraad A W. Scheels Legat til Fordel for Professorernes Enkekasse.)

Univ. Aarb. f. 1877—78 S. 293—94.

Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Dr. juris Anton Wilhelm

Scheel har ved Gavebrev af 27 Nov. 1877, konf. 18 Dec. s. A., op-

rettet et Legat paa 1000 Kr. til Fordel for Professorernes Enkekasse.

Nettorenten 38 Kr. 74 0. indbetales til bemeldte Enkekasse for at tjene

til Fremme af dens Øjemed. Skulde Enkekassens Virksomhed nogen-

sinde ophøre, da foreslaaer Konsistorium til kongelig Stadfæstelse,

hvorledes Legatets Rente fremdeles kan komme Enker efter Univer-

sitetslærere tilgode.

Legatets Kapital udgjorde d 1 Jan. 1889 . 1000 Kr.

Gavebrev af 27 Novbr. 1877, konf 18 Decbr. s. A. Bilag.

Undertegnede Anton Wilhelm Scheel, Geheimeconferentsraad og Kammer-

hen^e, gjør vitterligt: Af Interesse for Professorernes Enkekasse, som jeg i

65*

More magazines by this user
Similar magazines