Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

31) 156iK

maa bliffue tlienom tollelig, Ocli l'or tliz første skall tlier were gott vpsiun Julij 25.

paa øll och brødt, Att thz saa bryggis och bagis, att thz er rentt, gott ocli

wstraffeligtt. Ther nest schall och till huer middag fire retter och till aflfthen

thre retter forspiisis och anrettis, Fisk och kiødt, huer efFter sin seedwanlig

tiid och dag, Och skall huer søndag och andre høytiidlige dage giffuis en

steg till fierde rett. Wij wille thz och Endelige besluttet hafFue, Att ingen

person effther thenne dag skall Anannnis och indschriffuis in matriculam

Vniiiersifafis^ mett mindre end hånd haffuer hans præceptoris testimonium att

wiise, fran huilchen schole hånd komindjs worder, och haffuer sin Gramma-

ticam saa studeritt, Att hånd er Congruus och skickelig till att høre the lectier,

som her vdj Vniuersitetitt pleye att lesis. Naar the ere saa indschreffne,

skall dog ingen anamis eller tilstedis till thette bord och Underholding,

Vden hånd itt aar eller wed thz pas flittelig" haffuer øifuitt och exerceritt

sig in alijs artlbus dicendj, med mindre end ther er sligtt besynderligtt hob

om hanom, att hånd er sliig hielp aldelis werdt. Ther skall och stedtze och

alle tiid tilskickes en lerdt och welforfrelnitt person, som kand were thend

offuerste och besynderligst eblantt thz gantsche antall, huilchen ene schall

haffue macht mett sine medbrødre att handle och paaminde, om hues theris

leylighed kand findjs, Och mett forstanderen paa alle theris wegne, om hues

theris øll och mad kand were anliggendjs att wdrette, paa thz att aldtingist

thes bedre kand were till wilge och wenschaff wdj alle maade. Sameledjs

schulle professores facultatis theologicæy mett facultatis artkim Decano thitt och

offthe och endelign en gang huert fierding aar, paa thesse effther^e dage, som

er Oensdagen nest eifther trinitatis^ nativitatis mariæ^ luciæ^ Gregorij indgaa

vdj samme studenters Conuent och forsamblinge och ther om theris wnder-

holdinge och andett flittelig" forfare, och hues brøst vdj nogen maade findjs

kand, thennd hielpe att nedlegge och aifskaiFe. Ther skall och ingen till

samme bordt och vnderholdinge tilstedjs, Vden thz skeer mett thend gantsche

facultatis theologice E-aad och samtycke, Och huem som saa admitteris och til-

stedjs, hånd nyde same vnderholdinge wdj fem aar och icke lengre, wden

thz skeer mett ydermere beuillinge och samtj'^cke. Och effterthij wij besyn-

derlig« for thennd orsagis skyldt haffue stiflPtitt och funderitt forne hundrede

studenters wnderholdinge, att guds ord och thz hellige Euangelij ministerium

kand forfrelnis wdj thesse lande, wille wij och att forne personer, som thenne

Almisse nyde och bruge wille, daglign forwden andre theris studia høre

thenom som lese och explicere thennd hellige schrifftt her vdj Vniuersitetett.

Huo ther vdj findjs forsømelig eller moduillig, effther første och anden paa-

mindelse, hånd skall fraa saadaiie bord och wnderholdinge foruisis och aldelis

wdløckis. Her hoes schulle alle Superintendenterne her vdj riigitt were for-

tenchte, Att the effther thenne dag ingen aname, induie eller ordinere till

preste embede mett mindre end the nogen aar tilfomn flitteligen och well her

vdj Vniuersitetett haffue studeritt och siiden skillies her frann mett liectoris

testimoniOj eller och ther som the haffue studeritt wden landtz, att the dog

tilfomn examineris aff Professoribus facultatis theologicæ her vdj Vniuersitetitt,

och aff thenom fange windisbyrdt, saa the vdj alle artickler, vdj Reli-

gionen, koilier offuer ens mett Guds ordz thiennere vdj thette Riige. Same-

ledjs paa thz altingist skickelig" och well kunde bliffue wed macht holdet,

More magazines by this user
Similar magazines