Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

521

3. Stipendiarii udnævnes af de samme Professorer^ som have Stemme til at

udnævne Alumner af dette Collegio.

4. Skulde det i P*® § nævnte Oplæg med dets Renter opvoxe til saa stor

en Sum, at Renten deraf udgjorde saa meget, som en af de i 2^'^" §

nævnte Stipendiarier nyder, bliver en 3'^'^' Stipendiarius dertil paa den i

gdie g bestemte Maade at udnævne o. s. fr.

Endelig forbeholdes den Betingelse, at dersom, imod Formodning, mine

eller, efter min Død, min Hustrues Indtægter saaledes skulde aftage, at nogen

af Os skulde behøve det, vi da, saalænge nogen af Os lever, maa paa Forlangende

nyde Renten af foranførte legerede Capital.

Paa dette Gavebrev haabes Kongelig allernaadigst Conflrmation.

Kjøbenhavn den 14 April 1824.

allerunderdanigst

Jacob Henric Schou

Etatsraad og Kæmmerer

ved Øresunds Toldkammer.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 27 Febr. 1847 til Eforus for Borchs Kollegium

hvorved — i Anledning af, at denne ved at gjøre Indstilling angaaende Bortgivelsen

af nogle ledige Pladser paa Kollegiet og en Portion af Schous Legat

havde bemærket, at det hidtil havde været indført som Praxis, at dette Legat

ikke kunde forbindes med Inspektoratet, men at Fundatsen for Legatet Intet

indeholder til Hinder herfor, da den kun bestemmer, at Stipendiet skal være

for to Alumner, som skulle nyde det ved Siden af, hvad de ellers erholde,

medens forresten Valget overlades til Konsistorium — udtales, at Intet er til

Hinder for at tillægge Kollegiets Inspektor Legatet, og at dette navnlig ikke

kan fratages Nogen, fordi han oprykker til Inspektor*),

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Underv. Min. Skr. af 20 Juli 1850 findes trykt under Borchs

Kollegium.

Nr. 4, Decision af Jan. 1854 til Borchs Kollegiums Eforiregnskab for

1852— 53, at det bør iagttages, at Regnskabet for Renterne af Schous Legat

overensstemmende med kgl. Resol. 14 Juli 1850 holdes afsondret fra selve

Kollegiets Regnskab.

.

(Eforiprot.)

Nr. 5. Kons Skr af 13 Febr. 1879 til Eforus for Borchs Kollegium,

hvorved overensstemmende med Fundats af 30 April 1824 bestemmes, at da

den det Schouske Legat for Alumner paa Borchs Kollegium tilhørende rentebærende

Kapital nu udgjør 3600 Kr., vil der være at oprette en fjerde

vStipendieportion, hvortil bliver at henlægge 800 Kr. Den halvaarlige Rente

af disse 800 Kr. udbetales første Gang fra 11 Juni Termin 1879.

Schous Legat til Universitetsbibliotkeket.

Engelstofts Annaler f. 1823 S. 293—296.

(Univ. Arkiv.)

Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer, Etatsraad Jacob

Henric Schou skjænkede ved Gavebrev af 20 Febr. 1822, der er for-

*) Selmers Aarl). i. 1847 S. 97.

Universitetets Legater. v)0

More magazines by this user
Similar magazines