Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

522

syiu^t ined kgl. Konfirmation af 2 Maj s. A ,

af Taknemmelighed for

den Undervisning og Understøttelse, han i sin Ungdom havde nydt

ved Kjøbenhavns Universitet, til dettes Bibliothek sin Samling af de

til den danske Lovkyndighed henhørende Bøger, paa Yilkaar: 1) at

denne Samling maatte udgjøre en særskilt Afdeling af Bibliotheket

under Navn af „dansk- juridisk Bogsamling"; 2) at de til dette Fag

henhørende Bøger, som Bibliotheket ejede, og som savnedes i hans Sam-

ling, deri maatte indlemmes; 3) at de hertil hørende Skrifter, som For-

læggerne ifølge Frd. 19 Jan. 1821 herefter afgive til Bibliotheket, lige-

ledes maatte dertil afleveres. Derhos skjænkede han ved Gavebrevet

en Kapital af 3000 RdL, hvis Øjemed var dels at tjene som Godt-

gj øreise for Værdien af de Bibliotheket tilhørende Bøger, der efter

Vilkaarene vilde blive at indlemme i hans Samling, dels til denne

Samlings Vedligeholdelse og Forøgelse. Renten af denne Kapital deles

saaledes : Bibliotheket nyder Renten af 1000 Kr. (500 Rdl.) som Godt-

gj øreise for de fra samme ifølge Nr. 2 til Samlingens Komplettering

afgivne Bøger. Denne føres til Indtægt paa Bibliothekets Konto under

Universitetets Budget (Udgiftspost 3 a) i Forbindelse med den nedenfor

under litr c nævnte Del. Renten af den øvrige Del af Kapitalen, der

d. 1 Jan. 1889 udgjorde 7800 Kr., anvendes paa følgende Maade :

a) Bi-

bliothekaren nyder Vio for at paase Samlingen holdt vedlige og i god

Orden samt for at besørge Regnskabet derved. Denne føres til Ind-

tægt paa Universitetets Indtægtspost 5 med 30 Kr. 22 0.

; b) Af de øwige

Renter anvendes saa meget, som behøves til Indbindingen af de ifølge

Nr. 3 afgivne Friexemplarer; c) Det Tiloversblevne af Renten deles

i 2 lige Dele, af hvilke Bibliotheket beholder den ene som Erstatning-

for de til Samlingen afgivne Friexemplarer, medens den anden Halvdel

betragtes som en Tilvæxtkapital, af hvilken dog Noget kan anvendes

til at kjøbe de til Samlingen henhørende og deri manglende Skrifter.

Naar Tilvæxtkapitalen er voxet saaledes, at den kan give Renter, skal

saavel med Kapitalen selv som med disse Renters Deling forholdes

saaledes som under litr. a— c er nævnt.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 8800 Kr.

Nr. 1. Konfirmation af 2 Maj 1822 paa efterstaaende Gavebrev,

hvorved Etatsraad Schou skj enker en juridisk Bogsamling til Kjøbenhavns

UniversitetsbibHothek.

Gavebrev. Af Taknemmelighed for den Underviisning og Understøttelse

jeg i min Ungdom har nydt ved Kjøbenhavns Universitet — i 5 Aar var jeg

Alumnus Communitatis Regiæ, i 3 Aar Dekanus og i 3 Aar havde jeg Sted

paa Borchs Kollegium — giver og skj enker jeg herved til Universitetsbibliotheket

min Samling af de til den danske Lovkyndighed henhørende Bøger.

Denne er ikke ubetydehg, især da den indeholder en Deel temmelig sjeldne

Stykker, og naar de Skrifter, som deri mangle — disse ere især nogle i dette

Aarhundrede udkomne, hvilke de besværlige Tider have hindret mig i at anskaffe

— bleve af Universitetsbibliothekets Bøger lagte til mine, vil det udgjøre

en nogenledes fuldstændig Samling af de til dette Fag henhørende

More magazines by this user
Similar magazines