Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1569. 40

Julij 25. iriett for"t' studenters wnclerliolcliiige, halfuc wij tliett saa besluttet ocli for

Gott anseett, att hoffmesteren och Cantzleren, tlie som nu ere och lier effther

kofnindjs worder, mett Conservaforihns scola; och farAilfatc theologica her vdj

Vniuersitetitt, skulle haffue god acht och besynderlig indseende mett, att thene

gantsche wnderholdinge rett och tilbørlig" administreris, Och ther som nogett

besuerligtt forefalder, skulle the thz indføre och tilkiende giffue for oss och

wore Efftherkonier Koninger vdj Danmarck och alltingist till thz beste for-

hielpe, som the wille anttsware for Gud. The skulle och aarligj» ottende

dagen nest effther sdoram VliiUpp) och Jacobj aplorum dag høre forne gotzis

och thienders regenschaff, Och ther som nogen aff thenom mett nogen mer-

ckelig forfald eller bestillinge saa bliffue forhindrede, att the till bestimpte

tiid icke kunde were ther hoes tilstede, Tha schulle the andre (dog att the

icke tilsamen ere mindre end thre) fremfare och saiile regenschaff aldelis

absoluere och beslutte. Och hues tha offuerbliffuer, ther mett schulle the

som ere mest fattige eblant for»»e hundrede studenter behielpe [sic!] till klede,

bøgger och anden nottorfftt, och att ther fore j Hige maade giøris Regen-

schaff. For thz siiste, paa thz att riigitt jo her effther maa haffue gode lerde

och forfarne mende bode in Tlieologla och in medicinis^ och mad icke skall

haffue behoff thenom fran andre steder att lade hente eller forschriffue, Tha

haffue wij och wdj thenne fundatzs giordt thennd euig skick och forordninge

att Abbederne, Priorne eller forstandere wdj Soer, Anduordschouff och Ring-

sted Clostere skulle aarligen her effther och huert aar till Paasche till gode

rede offuerantuorde thennd som er forstandere for for"« hundrede studenters

wnderholdinge fire hundrede enckinde wforfalskede daler, som till Lubke och

Hamborg gienge ocli gieffue ere, Soer ij-. ^ I

Andwordschouff

ij^. c och Ringstedt

j. c| daler, Huilche for"

More magazines by this user
Similar magazines