Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

52G

blandt (le Ansøgende, der til Hammes Nydelse maatto befindes fortrinligst kvali-

ficeret.

Rigtigheden af nysnævnte Formening finder Direktionen yderligere bestyrket

i de af Deres Velbaarenhed for en lignende Anskuelse anførte Motiver,

hvilke Direktionen, dersom Kvæstionens Afgjørelse havde tilkommet samme,

vilde have tiltraadt.

(Eforiprot

Nr. 3. Efori (Prof. Bornemanns) Skrivelse af 5. Sept. 1844 til Kon-

sistorimn (Jfr. nedenfor Bilag Nr. 4).

Efterat være blevet opmærksom paa, at det kunde anses for tvivlsomt,

om ikke Bestemmelsen i hosfølgende Fundats for den Schou-Beckmannske

Stiftelse II g 1, betræffende det i Afdeling I § 6 omhandlede Legat, endnu

maatte anses som gj ældende, uanset de væsentlige Forandringer, den oprinde-

lige Bestemmelse havde undergaaet ved Tillægspost i. (19). troede jeg det

rigtigst, forinden jeg indstillede Kvæstionen til Konsistoriums Afgjørelse, at

indhente Erklæring fra Stiftelsens Direktører, der i denne Egenskab og som

Medlemmer af den Schouske Familie kunde anses interesserede i Sagen. Jeg

har derefter modtaget vedlagte Skrivelse, dat. 19. Juni 1844, hvoraf Konsistorium

vil erfare, at bemeldte Direktion har været enig med mig i, at den

omhandlede Bestemm^else om den Schouske Families Fortrinsret i II § 1

maa antages at være borfaldet ved Tillægspost i (19). Det forekommer mig

ogsaa, at overvejende Grunde tale [for dette Resultat, da Tillægspost i. (19),

der kun henviser til I § 6, efter sin hele Form synes at skulle indeholde Alt,

hvad Konsistorium har at iagttage ved Legatets Bortgivelse ; da der eUers

savnes en ingenlunde overflødig Bestemmelse om Maaden, hvorpaa den Klausul,

at Stipendiet hver 2*^^'" eller 3^^'*^ Gang skal tildeles en Student fra Vordingborg

Skole, skal forbindes med Anordningen om Familiens ubetingede Fortrin

da det ellers overalt i Fundatsen er iagttaget, at de Legater, hvortil Familien

har fortrinlig Adgang, bortgives af Stiftelsens Direktion, og da det ellers bliver

uforklarligt, hvad Fundator kan have tilsigtet ved at overføre Denominationsretten

til Konsistorium fra sin egen Stiftelses Direktion, som han ej kan have

anset uskikket til at bortgive Legater til Studerende, eftersom 2 andre, ligesaa

betydelige Legater til Studerende ifølge Tillægspost. h. (18) litr. b og c ere

henlagte under bemeldte Direktion. Men til disse Legater have ogsaa Studenter

af den Schouske Familie — ialtfald efter Afd. III i; 10 Litr. c —

fortrinlig Adgang, hvilket derimod ikke er Tilfældet med det i I § 7 omhandlede

Legat, hvortil Universitetsdirektionen har Denominationsretten.

(Eforiprot.)

Nr, 4. Kons. Skr. af 14. Sept. 1844 til Eforus om, at Familiens

Fortrinsret til Legatet er bortfaldet. (Jfr. ovenfor Bilag Nr. 2 og- 3.)

Efterat Eforus, Professor Bornemann, til Konsistorium havde henstillet, om ikke Bestemmelsen

i Fundatsen for den Schou-Beckmannske Stiftelse Afd. II § i betræffende Familiens

Fortrinsret blandt Andet »til at nyde det i Afd. 1 § 6 omhandlede Legat til en

uformuende skikkelig og haabefuld Student« maatte antages at være bortfaldet ved Tillægspost

i (19), i hvilken Anskuelse Stiftelsens Direktion havde erklæret sig enig, tilkjendegav

Konsistorium ham, at det formener,

at Legatet for Fremtiden kan bortgives, uden at der i Opslaget bemærkes

Noget om Familiens Fortrinsret.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Decision af 29. Aug. 1846 til Regnskabet /or 1845 for Schou-

Beckmanns Lesat.

-'&"

Ved enhver ny Denomination til dette Legat bliver ved Regnskabet at

fremlægge den Konsistoriumsskrivelse til Eforus, ved hvilken den paagj ældende

Studerende er denomineret, og i hvilken Skrivelse det bør angives, i hvor

More magazines by this user
Similar magazines