Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

529

Minde om, at hans Slægt i henved 100 Aar i sin Virksomhed havde

været knyttet til Kjøbenhavns Universitet, et Legat paa 2000 Kr. til

Fordel for Professorernes Enkekasse. Nettorenten af G-rundkapitalen —

der efter kgl. Resol. 25 Nov. 1887 kan anbringes i danske Statsobliga-

tioner eller dog efter de til enhver Tid for Anbringelsen af Umyndiges

Midler gj ældende Regler — udbetales til Professorernes Enkekasse for

at tjene til Fremme af Enkekassens Øjemed. Skulde Enkekassens

Virksomhed nogensinde ophøre, da foreslaaer Konsistorium til kongelig

Stadfæstelse, hvorledes Legatets Rente fremdeles kan komme Enker

efter Universitetslærere tilgode.

Legatkapitalen, der senere af Giveren er blevet forøget med 1000

Kr., udgjorde d. 1 Jan. 1889 3103 Kr. 11 Øre.

Af Renten tilfalder der Enkekassen aarlig 120 Kr. 24 Øre

Nr. 1. Gavebrev af 1 Juli 1879, konf. 9. s. M. Bilag.

Undertegnede Jens Johan Frederik Hostrup Schultz, Kancelliraad og

Universitets-Bogtrykker, erklærer, at jeg i taknemmelig Minde om, at min

Slægt i henved hundrede Aar har i sin Virksomhed været knyttet til Kjøbenhavns

Universitet, herved til Fordel for Professorernes Enkekasse ved dette

Universitet opretter et Legat paa 2000 Kr., skriver to tusinde Kroner.

For dette Legat skal gjælde følgende Bestemmelser, paa hvilke jeg forventer

kongelig Stadfæstelse.

1. Legatet skal kaldes Universitetsbogtrykker Schultz^ Legat til Fordel

for Professorernes Enkekasse og bestyres som en særegen Formue af Uni-

versitetskvæsturen.

2. Legatets Grundfond 2000 Kroner anbringes i danske Statsobligationer

til 4 Procent aarlig Rente, saaledes at kun det Beløb, der ikke paa

denne Maade lader sig anvende, af Universitetskvæsturen bliver at frugtbargjøre

efter de for Universitetets Legatmidler i Almindelighed gj ældende

Regler. Obligationsbeløbet optages i Indskrivningsbøgerne for uopsigelig

Statsgjæld. Indskrivningsbeviset bliver i Universitetskvæsturen.

3. Af Renten afholdes forlods de Omkostninger, som maatte være forbundne

med Bestyrelsen. Den øvrige Rente udbetales til Professorernes

Enkekasse for at tjene til Fremme af Enkekassens Øiemed.

4. Skulde Enkekassens Virksomhed nogensinde ophøre, da foreslaar

Konsistorium ved Universitetet til kongelig Stadfæstelse, hvorledes Legatets

Rente fremdeles kan komme Enker efter Universitetslærere tilgode.

5. For Legatet aflægges Regnskab efter de almindelige for Universitetskvæsturen

gjældende Regler.

Kjøbenhavn d. 1 Juli 1879.

ærbødigst

Fr. Hostrup Schultz.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Kgl. Resol. af 25 Nov. 1887 er aftrykt under Eichels Legat.

Uuiveisiiteiets Legater. vi

More magazines by this user
Similar magazines