Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

530

Skeels Legat.

Hofmans Fund. I S. .'{S'l—3b9 jfr. S. 129-140, Jansons Jicskr. S. 15, Hadens Univ. Journal

f. 1704 S. 117— rJO, 1". 1801 S. ISf)— 136, Engelstofts Annakr (. 1812 S. lM8 221, Scheels

Koll. og Stip. S. 115—117.

Rigsraad Christen Skieel til Fusingøe skjæiikede paa egne og

flere Slægtninges Vegne ved Fundats af 12 Juni 1G47 lil Universitetet

en Kapital af 9000 Rdl. Sp., hvoraf 7500 Rdl. Sp. vare bestemte for

Studerende og 1500 Rdl. Sp. for Husarme. Det forudsættes i Fun-

datsen, at der af disse Kapitaler erholdes den paa den Tid sædvanlige

Rente af 5 pCt. og herefter var der disponeret over Kapitalerne paa

følgende Maade: Af Legatets første Afdeling (75(X) Rdl. Sp.) var

Renten af 2000 Rdl. bestemt til Fremvæxt, 4000 Rdl. til 10 Studenter

å 20 Rdl. hver, 400 Rdl. til fattige Skolebørn, 500 Rdl. til Disputantes,

500 Rdl. til Eforus. Ved denne Udregning af Renten vilde der blive

et „Residuum" af 5 Rdl. (Renten af 100 Rdl.), som ligeledes tillagdes

Disputantes. Af Legatets anden Afdeling (1500 Rdl. Sp.) var Renten

af 1000 Rdl. bestemt til Fremvæxt, 500 Rdl. til Husarme. I disse Be-

stemmelser var dog i Tidens Løb foregaaet nogle Forandringer. Efter

Fundatsen skulde, efterhaanden som Kapitalen voxede, „Scholaticorum

numerus augeris", medens der Intet var bestemt om, at Portionerne for

de Studerende skulde forøges. I Virkeligheden var derimod omvendt

fulgt den Regel, at det var Portionerne for de Studerende, der skulde for-

øges, og Stipendiet for Skolebørn var endog aldeles faldet bort. Derhos

var der foruden de ordinære Portioner til Studenter uddelt extra-

ordinære Portioner. Disse Afvigelser fra Fundatsen stadfæstedes ved

en i Aaret 1705 foregaaet Forhandling mellem Konsistorium og Le-

gatets daværende Patron, hvorved Portionerne til de Studerende for-

øgedes til 20, hvorhos det fastsattes,' at det Overskydende af Renterne

skulde udbetales til Studenter som Stipendiarii extraordinarii. I April

1801 forøgedes de ordinære Portioners Tal yderligere til 30, senere

endog til 50, til hvilket Antal Indtægterne imidlertid ikke vare til-

strækkelige, uagtet Portionerne fejlagtig vare udbetalte med 20 Rdl.

istedetfor 20 Rdl. Sp.*). Den daværende Eforus gjorde derfor

Forslag til en bedre Regulering af Legatets tvende Afdelinger, hvilket

Forslag tiltraadtes saavel af Legatets Patron som Konsistorium, hvor-

efter det approberedes ved Univ. Dir. Skr. 27 Nov. 1838. Efter denne

Skrivelse i Forbindelse med Fundatsens Bestemmelser gjælde for Le-

gatets tvende Afdelinger følgende Regler.

1. Afdeling. Af den til denne Afdeling henlagte Kapital, som

i 1838 udgjorde 25 000 Rdl., men som d. 1 Jan. 1889 udgjorde 66 122 Kr.

50 0., uddeles aarlig 23 ordinære Stipendieportioner ii 80 Kr. til

') Selmers Aarb. f. 183« S. 124—25.

^M

More magazines by this user
Similar magazines