Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

531

Studenter, hvad enten de studere ved Kjøbenhavns Universitet eller

ved fremmede Universiteter, „huor de Avdj deris Theologia kand

forfremmis, Men icke j Francke Rige eller Italienn, Huor de snarere

i deris Gudsfryct Ibrhindris end forbedris". Heraf følger dog ikke, at

Legatet kun skulde kunne tildeles theologiske Studerende, i Be-

stemmelsen ligger kun en Forudsætning om den Regel, som paa Fun-

datsens Tid var den almindelige, nemlig at alle Studenter underkastede

sig en theologisk Examen. Dette er imidlertid forandret ved Univ.

Fundats af 7 Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 6, jfr. Scheel: Om Kollegier

og Stipendier S. 116. Stipendiet nydes i 4Aar; Forlængelse kan dog

tilstaaes af Patronen. Eforus skal have Indseende med Stipendiaterne,

„at de udj Guds Kundskab Lærdomb och HøiFuische Seder kannd for-

fremmis". Dersom de „beiindis Att øfFue sig i Druckenskab, Hoff-

modighed, Lettferdighed, Slagsmaal eller j andre maade føre it for-

argeligt Leffnidt", skulle de af Konsistorium udelukkes fra Stipendiet.

Stifterens Afkom paa Sværdsiden har alene Ret til at udnævne Sti-

pendiaterne. Den Ældste af dette Afkom er Patron for Stiftelsen.

Den denne ved Fundatsen tillagte Ret til at indskrive til Legatet har

ved Univ. Dir. Skr. 27 Nov. 1838 modtaget den Begrænsning, at Ingen

kan indskrives, førend han er blevet Student og en Portion bliver

ledig. Det Overskydende af Legatets aarlige Indtægt, forsaavidt det

ikke skal anvendes til Kapitalens Forøgelse eller anden Brug, uddeles

som extraordinære Stipendier for en enkelt Termin. For Tiden ud-

deles 6 Portioner å 20 Kr. halvaarlig. Eforus skal paa en passende

Tid før hver Termin tilmelde Patronen Antallet af de Stipendiepor-

tioner, der til den Termin ville blive ledige, ligesom han underretter

ham om, hvad der kan uddeles som extraordinære Portioner.

8000 Kr. anvendes til Kapitalens Forøgelse, saaledes at Renterne

af dette Beløb opsamles, indtil der af dem kan dannes en ny Portion

paa 80 Kr. aarlig, hvorimod den midlertidige Rentes Rente anvendes

til Disputanter. Naar en ny Portion kan oprettes, tager Konsistorium

herom Bestemmelse og meddeler Patronen det Fornødne i saa Hen-

seende.

Til „Disputantes" er henlagt:

a) et „Residuum", opgjort efter den foran angivne Beregningsmaade

efter en Rente af 5 pCt. af en Kapital paa 100 Rdl. Sp., men som

nu efter Kons. Skr. 26 April 1838 beregnes efter den til enhver

Tid gj ældende Rentefod, for Tiden altsaa 4 pCt., af 400 Kr.

(== 15 Kr. 50 0.);

b) Renten af 2000 Kr. (= 77 Kr. 50 0.)

c) Rentes Rente af Fremvæxtkapitalen 8000 Kr., jfr. ovenfor, samt

endelig

67*

More magazines by this user
Similar magazines