Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

532

d) ifølge Kons. Skr. 18 Marts 1889 et Restbeløb af 1 Kr. 75 0., der

fremkommer, naar fra Renten af Afdelingens, til Stipendier be-

stemte Kapital 56 122 Kr. oO 0., drages Administrationsgebyr, Sti-

pendier og Ydelserne til Afdelingen for „Disputantes".

Disse Beløb — som efter Fundatsen vare bestemte forde Stu-

dentere, Som enten ere promoti Magistri eller Baccalaurei at de derfore

scliall disputere, in Philosophicis" — anvendes ifølge Univ. Dir. Skr. 27

Nov. 1838 principalt til at „fremme Disputereøvelser mellem de Stu-

derende^', subsidiært til Understøttelser til Trykningen af Disputatser

for akademiske Grader, og iøvrigt til extraordinære Understøttelser for

Studerende, alt efter Efori Forslag og Konsistoriums Beslutning —

Renten af 2000 Kr. tilfalder Eforus med 77 Kr. 50 0.

2den Afdeling. Af den til denne Afdeling henlagte Kapital,

som i 1838 udgjorde 8000 Rdl., men som d. 1 Jan. 1889 udgjorde

24000 Kr. ere 4000 Kr. at betragte som en Fremvæxtkapital, medens

Renten af Resten udbetales til Patronen for af ham at uddeles i Por-

tioner paa 60 Kr., 40 Kr. og ingen ringere end 20 Kr. „till Senge-

liggendis och hielpeløse Huesarme". Hver Gang denne Afdelings

Hovedstol ved Fremvæxtkapitalens Renter og Rentes Rente er for-

øget med 2000 Kr., forøges det, som udbetales til Patronen, med Renten

af disse 2000 Kr.

Legatets samlede Kapitalformue udgjorde saaledes d. 1 Jan.

1889 90 122 Kr. 50 0.

Nr. 1. Fundatsen for det Skeelske Legat.

Jeg Christen Skieel til Fusingøe, Kiendis och giør for alle

Witterligt, att Jeg paa min Kierre Moders Fru Berte Frljs S: Her

Albert Skieels welgne, min Kiere Farsfers F: Birrete Lindenaw S: Her Otte

Skiels och hendis Børns tvegne, Min Kiere Frendis Christen Skieel Jørgensens

vegne, disligeste paa mine Kierre Søsters F. Anna Skiels Manderup Dues, F.

Jde Lungis S. Otte Skiels och F. Margrete Skiels Erick Rosenkrantzis,

Saauelsom paa min egne Weigne, Haffr wndt oc giffuidt, och mi med dette

Woris Obne breff vnder och giffr till Fattige Studentere och Skolespersohner,

som ville ligge vinnd paa at studere och forbredre sig i Boglige Konster.

sampt och Fattige Sengeligende Hiisarme och andre Vedtørfftige Stackler til

liielp och vndsettning TJti Tusinde Bixdaller in specie, Huoraff det ene Tusinde

|: som efter min S. Farbroders Her Otte Skiels seerdelis Fundatz er destinerlt

till en Persohnn at Studere med Wden Landtz :j er allerrede paa sine Steder

efter Fundatoris vilie wdsatt, Men de Nie Tusinde schulle nu wdsettis och

altid bliffue bestaaendis paa Rentte, For |: Studentere, Skollebørnn och Fat-

tige folck til beste: Huorpaa wi haffue antwordet fra os til Magnificum Eectoreni

udj Kiøbenhaifuens Universitet denne Fuldkommen och Wryegelige Fun-

datz, nogle redepenge och ellers nøyactige och Visse Gieldsbreffue til vise

tider och Terminer at betale ; och skall dermed wbrødeligen holdes som efter-

følger.

1, Er till Studenternis och Skolebørnenis Hielp, deris Studia dermed at

fordtsette, giffuidt och perpetuerit Siufj' ^V^sinde och Femb Hundrede Rixdaller

in specie som altid schall staa paa Rente och tagis dera,f£ Femb 2n'o Cento: dog

Reiiten aflf de Tho Tusinde Rixdaller icke at wdbyttis, men stedtze och altid

More magazines by this user
Similar magazines