Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

533

staa til freiiil)vext, indtil dj haffue fovbedrit sig Andre Tusinde Rixdaller,

Huilchet kand skee huer tiende Aahr, at dette Stipendium saaledis kannd for-

bedris.

2. De Andre Fin' Tusind och Femb Hundrede Rixdallers Reintte,

nemnielig To Hundred femb och Tiffue Rixdaller, deraff skal huer Paaske

gitfuis Thi Studentere, som derfor aff de Skieler ere indskreffne, Tho Jlundrede

Rixdaller, som er til en huer TifPue Rixdaller, de Tyffue Rixdaller, som

er tiloffuers, skal giffuis til Fattige Skolebørnn, och siden naar Thj Aar ere

forbje, skal Scholaticorum niimerus aiigeris, eftersom Reintten kannd tilslaa;

Men det Besidmim som er femb Rixdaller er dejJttterit till sfudiosos dispatantes

nt art: seqv:

3. Det andet offuerbliffuende Tusinde Rixdallers Rentte Anlangendis,

deraff skall en aff Professorerne i Kiøbenhaffnn, (som aff Bectore med den

eldste Skiels sambtycke skall forordnis at haffue inspection med de Thi Studentere,J

haffue for sinn Wmage och inspection halffparten, och den anden

Halffue Reintte, nemblig Femb och Tyffue Rixdaller, saauelsom Renten der

kand lucreris aff Reinten aff de Tho Tusinde Rixdaller j de Thi Aahr, Huis

Hoffuidt Rente inden forschreffuene Thj Aahr icke maa vdbyttis, skal giffuis

de Studentere, Som enten ere promoti Magistri eller Baccalaurei at de derfore

Schall disputere^ in Fhilosophicis^ och for huer Disputatz haffue strax af Jlagnifico

tu Rixdaller, och maa for disse penge disputere Huo der lyster, enten de ere

indskreffne for de Skieelers Penge eller icke.

4. Er beuilget at denne forschreffne Rentte maae wdbytis och distribueris

til Thj Studentere och icke fleere, Och den øffrige Rente till Fattige Skolis

Personner eftersom forschreffuidt staar, Artic. secundo, i Danmark oc Norge

och deris pnwincier saa mange som ere wnder Danmarckis Krone, enten di

ere paa Academierne, gaar j Skole, eller ere forreist wdaff Landett, och freqiienterer

paa de Universiteter huor de wdj deris Theologia kand forfremmis,

Men icke j Francke Rige eller Italienn, Huor de snarere i deris Gudsfryct

forhindris end forbedris, Men dersom, imod forhaabning, renten i rette tide

icke indkom, da Stipendiarij att patientere indtil den, efter lowlig anfodring,

kand indkreffuis.

5. Jngen Skolebarn maa nyde disse penge, før ind hånd er Tolff fulde

Aahr, paa det mand kannd disbedre see, omb hann haffr Lyst til Bogen eller

icke, eller omb der omb Hannem er forhaabning om progress udj Boglige

Konster, Huorfor Wenligen begieris, at ligesom Magnificus och den forordnede

Ep)horus wdj Kiøbenhaffnn haffuer Jndseende til Studiosos stipendiarios, at de

udj Guds Kundskab Lærdomb och Høffuische Seder kannd forfremmis, saa oc

Rector Schotce, saauellsom Bispen och Sognepresten paa huer sted, huor disse

penge forfalder, vil haffue tilbørlig indseende, disligeste at de nytteligen och

vell, Vngdommen til forfremmelse, Anvendis.

6. Och schall alleneste de Skeeler och deris arffuinger oc Jngen Anden

Raade derfor, Huem de samme penge at nyde ville beuilge, Skall och den

Eldste Skeell paa Suerd-siden, altid føre en Bog med sig, som hånd efter de

Andre sine Slect och Venners sampt sin egen Vilie, dennem kand indskriffue,

som samme penge ere samtøchte ; Nemblich huer Persohnn Tyue Rixdaller,

som hannd skall nyde paa Fire Aahrs tijd oc icke lenger, med mindre hånd

ved seerdelis beuilning af os eller Vore Arffuinger der til bliffuer forhiulpenn

Huilckett vj os vill haffue forbeholden, Och schall Magnificus Hector och hans

Successores i en seer bog, efter den designation paa Persohnerne Hannemb aff

den Eldste Skieel giffuis, Rigtig antegne fra huilcken tjd en huer som er sfudenter

nyder dette beneficio, eftersom de derfor ere indschreffne, wden nogen

persohns Anseelse, Saa ingen for vild eller Venschab aff Universitctit præfereris

den anden, med mindre Hannom en special Sedell fra Directore bliffr beuilgit,

Och skall hermed Director Legati och vere forbunden Jngen at præferere den

anden, uden Hånd er heell Armb och Nødtørfftig och haffr ingen anden

middell.

More magazines by this user
Similar magazines