Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

534

7. Dcrsoin iiuglo aff disse Persohner, som samme penge saaledis ere

iorundte, befindis Att øffue sig i Druckenskab, HofFmodighed, Lettferdighed,

Slagsmaal eller j andre maade føre it forargeligt Leffnidt: da skal de strax

dermed dette hefic/lrium haffue forbrødt, och huilclien Stfidiosiis eller Skolis-

})ersolinn, som saadan deris groffue forseelse giffuer tilkiende och Aabenbarer,

den uiaa /oco Reiuovcndi opteignis, niude och opberge de penge, som den

Kyggeløse eller forargelige haffr forbrut, indtil den andens tijd er vde, Wanseet

hånd icke for samme Skjelers penge var Indschreffuenn, dog Sagen for Ihctore

Acadcniieo først at Jndsteffnis och Skolebørnene for deris Scholemester j Skolerne,

Siden derefter at dømmis, paa det ingen skulle sche Wrett eller Wskyldig

anklagis, saa at forargelse med Guds fortørnelse saaledis, dett meste mueligt

W'ar, kunde afskaffis.

8. Till Sengeliggendis och hielpeløse Huesarme er giffuen Halffandeu

Tusinde Rixdaller in specie, som och Jligemaader aff Professorihus schall settis

paa Rente, som forschreffuidt staar, och Renten aff det ene Tusinde Rixdaller,

Som skall staa til Euig frembvext, iche nogen att nyde inden Thj Aar ere for-

løbne,, och de Fattiges Hoffuidtstoell med Femb Hundrede Daller er forbedrit,

och saauit den sig i frembtiden kannd forbedre : Men de Femb Hundrede

Rixdallers bruelige Reintte, Saauelsom Scliolasticoram Beneficiet skal den neste

boesiddendis Skjel huer Paaske, eller om den nogit lenger forhalis, dog i det

Seniste inden Aaret omgaar j Kiøbenhaffn, aff 3Iagnifico Jiectore ved Sognepresten

till Hel: Geistes Kiercke eller en anden som de Skieelers fuldmagt

haffr, lade affhendte och derfore qvitere, som dennem, efter sin och sine

Venners vilie, til visse steder skulle vdbytte, til Fattige Sengeliggendis och

Hielpeløse aff ald Rigit, eftersom de derfore ere indschreffne ; Och giffais en

huer Fembten, Thj och ingen ringere, end Femb Rixdaller, eftersom de ere

Vedtørftige til, Men dersom, det Gud forbiude, nogen langwarendis AVløcke

ouerkomb, dj Fattige dog Post resfitiitaiu liemp. Wforsømmeligen kunde

niude deris.

9. Disse forschreffne JY?}" Tusinde Rixdaller, Huer til sin Brug och

orden, som allerrede opteignet er. skall Professores iche allene have under

inspection, men end ochsaa, med den eldste paa Suerdsiden af de Skjeler som

bogen haffr, hans Consens^ wdsette och Jndfodre, Mens dersom nogen Trette

Reisis om forschreffne hyafo, r((pif(d eller rente, eller endelig execution skulle

skiee, med Jndmahning eller Jndførsell, da Jlarjnificus Rector att skriifue op-

siegelse, indmahnings eller andre breffue, och dem den Eldste Skieel tilskicke,

som derpaa : Vden Cniversitctens bekostningh, schade och pericnl : schall giøre

execution, At dete til Guds ære. Velmente Icgediun wforkrenchelige maa bliffue

varhaffcig. Och skall pengene, naar nogen aff disse Copitalet' ledig worder,

til ingen anden Vdsettis, wden til Vederheftige Adels Persohner, med visse

och tryge Adelige Forloffuer, eller nøyactig Sølflf eller Guld pandt: Saa er nu

da deinne Fuitdidion efter forschreffne mine Slegt och Venners goede Vilie,

Velbehag og samtøche, begyndt och Fulendit, udj disse visse arficuJis, som

anteignit findis, och ville Wij iche, at den aff vore Børn och Arffuinger skall

omskiftis dempis eller j nogen maader forandris, videre end lierudj formeldet

er, med mindre di vilde Wdstaa Guds Retferdige vrede, timelig och euindelig;

Men dersom de med os vilde ansee de fattiges trang, och tage sig den nød-

tørftige til, at forbedre och formeere de Fattigis Almisse, skal Herren igien

bygge dennem Hu sit och holde dennom ved Liffue j den orde tid. Endeligen

Wille Wij hermed venligen haffue ombedet Hæderlige och Høylerde mend

Pectorou Mitgnijicutit, ^upcrinfendodcm ofifr Siellands Stigt, och samptlig Pro-

fessores paa det Kongelig Accadcinie wdj Kiøbenhaffnn, som nu ere och efterkommendis

worder, at de paa for"*' Studerendis och fattiges vegne ville haffue

it Christeligt och flittigt indseende hermed, Saa nit dennem mueligt er. At

alting holdes dennem wden skade, paa Indkombst och Rente j alle maader,

Saa frembt de sielff eller deris efterkommere iche ville staa derfaare til Rette,

at de iche for deris forsømmelse formindschis, Men heller formeeris och forbedris,

som forschreffuidt staar, Och herhoes haffue flitig tilsiun til samme

More magazines by this user
Similar magazines