Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

535

Persolmers Leffnit och Forhold, sampt deris Lerdombs forbedring; Som dj

vill Antsiiare for Gud, och vere for os och Wore Arffuinger bekiendt, Som

billigt och Rett er, efter deris breffs lydelse dj os derpaa giffuet haifuer, Att

da denne Fnndafion wdj Alle sine puncter och Artichler Wrygeligen och

Wbrcfdeligen achtis holdis och Fuldkommis schall, haffuer Jeg trøcht mit Sig-

nete her neden for, och den med egen Hånd Wnderschreffuit, Ombedet gierne

mine Kierre Swogere Erlige och Welbyrdige Mend Gregers Krabbe til Torstedlund,

Danmarckis E-igis Raad, och befahlings mand paa Riberhues, och Manderup

Due til Haldkieershomb, Befahlingsmand paa Aastrup, med mig til Vitterlighed

at Wnderschriff och Forseigle.

Acfnm Kiøhenhaffnn denn 12: Jimlj Anno 1647.

Christen Skieel Gregers Krabbe Manderup Due

Mp. Mpp. Mp.

(Originalen paa Pergament med 3 vedhængte Segl i Universitetets Arkiv Nr. 76.)

Nr. 2. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 27 Nov. 1838 til Konsistorium

om de Skeelske Legaters fremtidige Ordning*).

Efterat have modtaget det ved D'hrr. Rektors og Professoi'ers behagelige Skrivelse af

7de d. M. fremsendte, af Eforus for de Skeelske Legater udarbejdede og af vedkommende

Patroner bifaldte samt af Konsistorium anbefalede, herhos tilbagefølgende Forslag med Bilag

til bemeldte Legaters fremtidige Ordning, vil Direktionen herved have fornævnte Forslag i

Et og Alt approberet, samt i Særdeleshed bestemt;

1 at der af Legatets nuværende Kapital tillægges dets anden Hovedafdeling,

for Husarme, et Beløb af 8000 Rdl. Sølv, hvorimod Resten tilkommer

dets første Hovedafdeling, der fornemmelig er bestemt for Studerende;

2) at af første Afdeling bestandig anvendes 4000 Rdl Sølv til Kapitalens

Forøgelse, saaledes at Renterne af dette Beløb opsamles, indtil der af

dem kan dannes en ny Stipendieportion paa 40 Rdl. Sølv aarlig, hvorimod

den midlertidige Rentes Rente vil være at anvende til Disputanter;

3) at de ordinære Stipendiers Antal, efterhaanden som de nuværende afgaae,

bestemmes indtil videre til 16, af hvilke enhver tillægges 40 Rdl. Sølv

aarlig, og at det Overskydende af Legatets aarlige Indtægt, forsaavidt

det ej skal anvendes til Kapitalens Forøgelse eller anden Brug, uddeles

paa den hidtil brugelige Maade til extraordinære Stipendiarier

4) at Ingen kan indskrives til Legatet, førend han er blevet Student, og en

Stipendieportion er blevet ledig, samt at Legatets Eforus en passende

Tid før hver Termin tilmelder Patronen Antallet af alle de Stipendiarie-

portioner, der til den Termin ville blive ledige, hvorefter Patronen har at

udøve sin Udnævnelsesret i Overensstemmelse med Lovgivningen, og

meddele Universitetet Underretning om de udnævnte Alumner, for at de,

saafremt de have de lovbestemte Egenskaber, kunne blive indtegnede i

den ved Fundatsen anordnede Indskrivningsbog som berettigede til at nyde

Legatet i den ved Fundatsen bestemte Tid. Paa lige Maade bør Eforus

efterhaanden underrette Patronen om, hvad der kan uddeles som extraordinære

Stipendieportioner. Naar en ny ordinær Stipendieportion for Legatet kan

oprettes, har Eforus derom at gjøre Forslag til Konsistorium, som saasnart

samme i Overensstemmelse med de for Legatet gjældende Regler

har besluttet, at en saadan ny ordinær Portion skal oprettes, har at

drage Omsorg for, at det Fornødne i saa Henseende meddeles Patronen.

Hvad angaaer dem, som af Legatets forrige Patroner ere blevne indskrevne,

uden at nogen Stipendieportion har været ledig, og uden at de

endnu ere komne til at nyde Godt af Legatet, da, uagtet disse, da saadan

Indskrivning maa anses stridende saavel mod den almindelige Universitetslovgivning

som mod de særegne for Legatet ved sammes Fundats givne

Regler og mod den nuværende Patrons Udnævnelsesret, ikke have nogen

Retsfordring p a at komme i Besiddelse af Stipendiet, finder Direktionen

•) Selmers Aarb. f. 1838 S. 124—128.

More magazines by this user
Similar magazines