Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

537

virket for hans videre Uddannelse, Universitetet en Kapital af 1500 Rdl,

„til Videnskabelighedens Fremme". Ifølge den af Konsistorium under

10 Juli 1858 forfattede Fundats, der er konfirmeret d. 30 s. M., tildeles

Renten „en duelig Student, der ved Kjøbenhavns Universitet forbe-

reder sig til en af de Embedsexamina, som afholdes af det rets- og

statvidenskabelige Fakultet i Kjøbenhavn, eller til den for Hertug-

dømmet Slesvig anordnede retsvidenskabelige Examen^. Den sidste

Anvendelse er ved Slesvigs Adskillelse fra Danmark bortfaldet. Legatportionen,

som bortgives af Konsistorium, oppebæres i 3 Aar. Den

bortfalder imidlertid, dersom Stipendiaten før Udløbet af dette Tids-

rum absolverer Embedsexamen, dog saaledes, at den, som har taget

Embedsexamen i Juni Maaned, endnu oppebærer den Rente, som for-

falder d. 11. Juni s. A. Under særdeles Omstændigheder kan Konsi-

storium bevilge en Stipendiat, som paa Grrund af aflagt Embedsexamen

skulde miste Legatet, Forlængelse for Va Aar. Saalænge G-iveren

lever, skal hans Samtykke til en forandret Anbringelse af Legatets

Aktiver indhentes. Legatets Eforus vælges af Konsistorium blandt

de rets- og statsvidenskabelige Professorer, som have Sæde i Konsi-

storium.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 .

af hvis Rente aarlig uddeles 116 Kr. 24 Øre.

. . 3000

Kr.,

Fundats af 10 JuU 1858, konf. 30 s. M. Bilag.

Vi Rector og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

Overauditeur Julius Skrike, Ridder af Dannebroge, har i October Maaned

forrige Aar til Erindring om, at han for 25 Aar siden underkastede sig examen

artium ved Kjøbenhavns Universitet med Hovedcharacteren Laudabilis et publico

encomio ornatus, og som et Vidnesbyrd om den Taknemmelighed, han bærer til

de nulevende og afde Universitetslærere, der have virket for hans videre

Uddannelse, skjænket Universitetet til Videnskabelighedens Fremme en Kapital

af 1500 Rdl. R. M. i danske fire Procent rentebærende Creditforenings Gjeldsforskrivninger,

nemlig Litr. B Nr 7032 paa 500 Rdl., udstedt den 3 Marts

1858 af Creditforeningen af Grrundeiere i de danske Østifter, Litr. B Nr. 3305

paa 500 Rdl., udstedt den 11 Juni 1858 af Creditforeningen af jydske Landeiendomsbesiddere,

Litra B Nr. 3458 paa 500 Rdl., udstedt den 31 Decbr.

1857 af Creditforeningen af Kjøbstadgrundeiere i Nørre -Jylland, med tilhørende

Rentecoupons fra 11 Juni 1858, hvis Renter, der forfalde til Udbetaling hvert

Aars 11. Juni og 11. December, fra 11. Juni 1858 skulle tilfalde en duelig

Student, der ved Kjøbenhavns Universitet forbereder sig til en af de Embedsexamina,

som afholdes af det rets- og statsvidenskabelige Facultet i Kjøbenhavn,

eller til den for Hertugdømmet Slesvig anordnede retsvidenskabelige

Examen. I Overeensstemmelse med Giverens Ønske og de af ham angivne

nærmere Vilkaar har Consistorium forfattet følgende Fundats

1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue, men

forøvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler.

Hvis i Tidens Løb en forandret Anbringelse af Legatets Formue

ansees for hensigtsmæssig, kan en saadan, saalænge Giveren lever, kun

skee med hans Samtykke. Legatets Ephorus skal stedse vælges blandt

de rets- og statsvidenskabelige Professorer, scm have Sæde i Consi-

storium.

UiiivÉ-rsitetets Leguter. Ow