Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

588

2. l^iidttrstøttelse af* Legatet kan søgos af Studerende, som ved Kjøbenhavns

IJniveiHitet forberede sig til en af de Embedsexamina, dei- afholdes af

det rets- og stats videnskabelige Faeidtet i Kjøbenhavn. eller til den for

Hertugdømmet Slesvig anordnede retsvidenskabelige Exanien, og som foruden

at være trængende til Understøttelse have viist sig værdige til

samme ved god 0])førsel, Flid og Duelighed.

3. Renten af Legatkai)italen bortgives efter Ansøgning af Consistorium ved

Kjøbenhavns Universitet til den Studerende, som efter det Foranførte

maa ansees for meest qvalificeret til at forur des samme, og udbetales

halvaarsvis Understøttelsen kan i intet Tilfælde nydes længere end i 3

Aar, og bortfalder ligeledes ved aflagt Embedsexamen. eller, forsaavidt

denne bestaaer saavel i en theoretisk som praktisk Prøve, naar den

første af disse er aflagt, dog saaledes at den, som har taget Examen i

Juni Maaned ved Kjøbenhavns Universitet, endnu oppebærer den Rente,

som forfalder den 11 Juni samme Aar. Derhos skal Consistorium være

bemyndiget til, naar særdeles Omstændigheder tale derfor, at bevilge den,

som paa Grund af aflagt Embedsexamen skulde miste Legatet, V2 Aars

Prolongation.

4. Under Forbehold af Regjeringens Stadfæstelse og saalænge Giveren lever

med hans Samtykke kan Consistorium vedtage Tillæg og Ændringer i

denne Fundats.

(Kvæsturens Arkiv.)

Skulesens Legat.

Selmers Aarb. f. 1837 S. 107 og f. 1843 S. 62—64, Scheels Koll. og Stip. S. 118.

Ifølge Gavebrev af 1 Juli 1663, forfattet af Biskop Gisle Thorlaksen

og Medarvinger efi:er hans Fader Biskop Thorlak S kulesen,

har Sidstnævnte givet og afstaaet lil Skolen paa Holum i Hjaltedal

paa Island „XX Hundrede i Jordegods", hvilken Jord skulde være Aas

i Hørgardal eller en anden lige saa god med 1 Hundreds Landskyld

og 4 Kvilder, samt fastsat, at Leje og Landskyld af bemeldte Jord

skal tillægges „en af de fattigste Studiosis, der fra Holum Skole di-

mitteret studerer udenlands". Da Holum Skole var blevet nedlagt,

blev den nævnte Gaard bortsolgt og den derved indkomne Kjøbesum

indbetalt til Universitetet med 266 Rdl., som i Henhold til Univ. Dir.

Skr. 22 April 1845 forøgedes med en Del af Renterne fra 11 Juni 1840

til 11 Dec. 1844 til 300 Rdl. Ifølge Univ. Dir. Skr. 13 Jan. 1844

bortgiver Konsistorium Legatets Rente for en Tid af indtil 4 Aar til

en trængende islandsk Student. Udbetalingen sker i Decbr. Termin.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 600 Kr.,

af hvis Renter aarlig uddeles 23 Kr. 24 Øre.

Bilafi. Nr. 1. Gavebrev.

j^etta bref uplesid i Log Rettu å Auxarår f inge.

Med |)vi um nochurn tima hetur undandregest vegna nochra hindrana,

ad auglysa ^i\ jardar giof er så Sål. herra (loflegi'ar minningar) herra Uior-

Idlcur SJciditson tilskickade, lætur mi l)å vyrdugligur Hr. Gysle TJiorlakson,

Logmonnon"^ båd"' åsamt Log Rettuni og odrum godum monmmi utan vebanda

sem jijan kunnugt giora og yfirlyst ad hanz såluga herra Fader hefur gefed

More magazines by this user
Similar magazines