Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

540

Direktionen, som Intet finder at erindre mod, hvad af Stiftsøvrigheden

saaledes er ytret og foreslaaet, skulde nu, næst at bemærke, at Legatkapi-

talen med de siden sidste Uddeling forfaldne Renter skal, saasnart den islandske

Skoles Midler ere blevne stillede til Direktionens Disposition, blive

indbetalt i Kvæsturen, tjenstlig anmode Konsistorium om at indkomme med

nærmere detailleret Forslag angaaende de fremtidige Regler for Uddelingen af

det ommeldte Skulesenske Legat.

Den i sin Tid tilstillede Kopi af Legatets Fundats lader man indesluttet

følge tilbage.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skriv, af 13 Jan. 1844 til Konsistorium,

hvorved bifaldes, at Renterne af Skulesens Legat, for h\ålket en særegen

Eforus vil blive at udnævne, tillægges en trængende islandsk Student for en

Tid af indtil 4 Aar, og udbetales engang aarlig i 11. Dec. Termin, uden at

dog denne Student, som ytret af Stiftsøvrigheden, nødvendigvis behøver at

være fra den Del *af Island, som udgjorde det forrige Holum Stift. Heller

ikke finder Direktionen Noget at erindre mod, at det overlades Konsistorium

at bortgive Legatet, uden at der fastsættes nærmere detaillerede Bestemmelser

for Bortgivelsen, og uden at der nødvendig behøves at fremlægges Attester

fra Stiftsøvrigheden om Vedkommendes Trang, hvorhos det dog er en Selvfølge,

at der i det enkelte Tilfælde vil være at tage Hensyn til de Anbe-

falinger, som Nogen fra Stiftsøvrigheden maatte have erholdt.*)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 22 April 1845 til Konsistorium,

hvorved bifaldes den af Eforus for det Skulesenske Legat, Professor,

Dr. Petersen, trufne Foranstaltning, hvorefter han ved Skrivelse til Kvæstor,

Etatsraad Bang har foranlediget, at af Renterne 47 Rdl. 83 Sk. af Legatet

for Tiden fra 11 Juni 1840 til 11 Dec. 1844 inkl. de 34 Rdlr. lægges til

Hovedstolen 266 Rdlr. for strax at gjøres frugtbringende i Forbindelse med

denne, som derved afrundes til 300 Rdlr.**)

J. L. Smiths Legat.

Lindes Medd. f. 1849—56 S. 754—761.

(Univ. Arkiv.)

Ved Testament af 28. Aug. 1848 fastsatte fhv. Politiretsassessor

Johannes Lem Smith, at Alt, hvad han maatte efterlade sig, skulde

tilfalde Kjøbenhavns Universitet, for at Bestyrelsen for samme kunde

anvende Indtægterne til Understøttelse for unge Studerende ved Uni-

versitetet. D. 6 April 1849 afgik Testator ved Døden, og ved Boets

Slutning i Marts 1852 udlagdes da dennes Formue til Universitetet,

nemlig: a) kontante Kapitaler 700 £ og 132 848 Rdl. 80 Sk., b) et Hus

i Farvergaden i Kjøbenhavn, vurderet til 14 000 Rdl. (hvorfra dog

Pantegjæld 5000 Rdl.) samt c) 10 Fæstegaarde og 10 Fæstehuse i Kjø-

benhavns Amt, vurderede til 57460 Rdl., foruden en usikker Fordring paa

*) Selmers Aarb. i. 1843 S. 62 - 63.

**) Selmers Aarb. f. 1845 S 53.

More magazines by this user
Similar magazines