Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

541

1400 Rdl. og en iudfriet og cederet Bankhæftelses Obligation paa

4788 Edl. 37 Sk. Med Hensyn til Hnset i Farvergade var det i Testa-

mentet overladt til Universitetets Afgj øreise, om det skulde sælges

eller afbenyttes til Beboelse for Studerende. Konsistorium valgte det

Første. Fæstegodset overgik til Universitetets Bestyrelse, men er i

Henhold til kgl. Resol. af 15 Okt. 1852 efterhaanden afhændet til fuld

Selvejendom. Til at udarbejde et Forslag til de nærmere Bestemmel-

ser, som vilde være at fastsætte i Henseende til Legatet, nedsatte

Konsistorium en Komite, bestaaende af Professorerne, Etatsraad J. E.

Larsen, C. T. Engelstoft og A. F. Krieger. Det af denne Komite ud-

arbejdede Forslag — som nedenfor meddeles — forhandledes derefter

af den akademiske Lærerforsamling i tvendeder d. 23 og 30 April

1852. I Henhold til dennes Afstemninger, som i alt Væsentligt støt-

tede sig til Komitebetænkningen, udarbejdedes et Udkast til en Fun-

dats, som af Lærerforsamlingen behandledes i et Møde d. 24 Sept. s. A.

og derpaa af Konsistorium indstilledes til kgl. Stadfæstelse.

Efter Fundatsen af 24 Sept. 1852, konfirmeret d. 22 Okt. s. A.,

oprettedes 14 Stipendiepladser, 6 paa 500 Rdlr. og 8 paa 300 Rdl.

aarlig. Disse Pladser ere senere ved Konsistoriums, med den akade-

miske Lærerforsamlings Minde fattede Beslutninger til forskjellige

Tider forøgede med ialt 6, nemlig 1 paa 500 Rdl. og 5 paa 300 Rdl.

hvorhos der ved sammes Beslutning af 2 !Nov. 1859 er oprettet 6 Lodder

å 200 Rdl. for Studenter, senere forøgede med ialt 7. Der uddeles altsaa

af Konsistorium nu aarlig 7 Lodder å 1000 Kr., 13 å 600 Kr. samt 13 å

400 Kr. De 2 førstnævnte Slags Lodder tildeles „viderekomne Stude-

rende ved Universitetet, der enten have taget Embedsexamen med bedste

Karakteer, eller i en eller anden Retning have godtgjort betydeligere

videnskabelige Fremskridt". Stipendiet tildeles første Gang paa 2 Aar,

og kan anden Gang gives den Samme paa 2 Aar. Under særegne

Betingelser kan der fremdeles bevilges Forlængelser, dog ikke udover

3 Aar. Naar der ved et af de større Kandidatstipendiers Ledighed

ikke melder sig andre Ansøgere end saadanne, som kun bør erholde

det mindre Stipendium, kan der af den ledige Lod midlertidig dannes

et mindre Stipendium. Resten oplægges da, indtil der ved indtrædende

Ledighed i et af de mindre Stipendier atter kan bortgives en større

Lod. Ved enhver fornyet Udnævnelse kan der gives en højere eller

lavere Stipendieportion end forrige Gang. Den, hvis Stipendietid er

udløbet, konkurrerer med andre Ansøgere. Forsaavidt en Lod maatte

blive tildelt en Kommunitetsalumnus, ophører denne at nyde Kom-

munitetet. Nærmere Regler for den Maade, hvorpaa Ansøgerne

skulle godtgjøre deres videnskabelige Adkomst, kan fastsættes af

Konsistorium. Lodderne paa 400 Kr. ere bestemte for Studenter,

More magazines by this user
Similar magazines