Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

B'd(i(i.

542

„(ler forberodp sig til on Embedsexamen eller dermed Hge-

staaeiide Prøve" og som ved Afgangsexamen have opnaaet første

Karakter. Ved Bortgivelsen skal „Hensyn til heldige Naturanlæg og

Flid gaae forud for Hensynet til Trang". Stipendiet bortgives paa 3

Aar, men Forlængelse kan af Konsistorium bevilges paa 1 Aar. Er

Stipendietiden ikke udløbet, naar Stipendiaten underkaster sig Em-

bedsexamen eller Magisterkonferens, skal Stipendiaten kunne oppebære

Stipendiet i den første Termin, som indtræffer senere end et Fjerding-

aar efter Examens eller Magisterkonferensens Absolvering. Stipendiet

kan ikke forenes med Kommunitetsstipendiet eller det Moltkeske Legat.

Ansøgningerne om alle Portioner forelægges af Eforus, efter indhentede

Erklæringer fra de paagj ældende Fakulteter, for Konsistorium. Eforus

nyder et aarligt Vederlag af 200 Kr.

Til Fremvæxt henlægges aarlig mindst Renten af 10000 Rdl

Derhos oplægges de Indtægter, der ikke finde Anvendelse, navnlig de

Stipendieportioner, der ikke maatte blive bortgivne paa Grund af

Mangel paa værdige Ansøgere. Tillæg til og Forandringer i Fun-

datsen, der ikke angribe dens testamentariske Grundlag, f. Ex. For-

audring i Stipendiernes Størrelse, Oprettelse af nye Stipendiepor-

tioner ogsaa for yngre Studerende o. s. v., vedtages af Konsistorium

med den akademiske Lærerforsamlings Minde. Til Forandring i det

nødvendige Oplægs Størrelse kræves dog kongelig Stadfæstelse.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 567 870 Kr. 94 0.

^1'- 1- Testament af 28 Aug. 1848*) oprettet af fhv. Politiretsassessor

J. L. Smith.

I Haab om allerhøieste Conlirmation giver jeg følgende Bestemmelse for

min Formue efter min Død.

Alt hvad jeg maatte efterlade mig tilfalder Kjøbenhavns UDiversitet, for

at Bestyrelsen for samme kan anvende Indtægterne til Understøttelse for unge

Studerende ved Academiet.

Min Hensigt med denne Gave er at virke til, at unge Studerende, som

ved deres Examens Characteer og ved de øvrige Beviser, man kan have for

deres Duelighed, have opvakt grundet Haab om, at de i Tiden, enten som

Videnskabsmænd, eller Embedsmænd vilde præstere noget mere end almindeligt

— , kunne, medens de ligge ved Academiet, anvende deres Tid og Flid

udelukkende paa Studeringer uden at behøve at søge Erhverv. Fattigdom

giver saaledes ikke Krav paa Understøttelsen, kun heldige Naturanlæg og

Flid til at uddanne disse Anlæg giver Krav paa Understøttelsen, og det er

alene ceteris paribus, at den Fattige nyder Fortrin.

Størrelsen af Understøttelsen bestemmes af Universitetets Bestyrelse,

ligesom det ogsaa beroer paa Sammes Bestemmelse, om det Huus jeg eier i

Farvergaden Nr. 127 skal sælges eller afbenyttes til Beboelse for de Studerende.

Universitetet overtager den Pantegjeld, som deri maatte indestaae.

) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 754—755.

More magazines by this user
Similar magazines