Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

545

Henseende maa det erindres, at Testator har villet, at kun de skulle komme

i Betragtning, som \ed de Beviser, man kan have for deres Duelighed, have

opvakt grundet Haah om, at de i Tiden, enten som Videnskabsmænd eller

Embedsmænd ville præstere noget mere end almindeligt; men en saadan Forhaabning

kan kun med megen Usikkerhed haves om den ganske unge Student,

der endnu kun har gjort Rede for de Kundskaber, der ved Skoleundervisningen

ere ham bibragte. Det er ordentligvis først, naar den Vedkommende

har aflagt Prøve paa, hvad han selv ved et selvstændigere Studium af Videnskaberne

har kunnet udrette, at man med Rimelighed kan have nogen saadan

Mening om ham som den ovenmeldte, og navnlig skjønnes det ikke, hvorledes

Testator maatte have forestillet sig, at man skulde kunne erholde en grundet

Formodning om, at Nogen i Tiden paa den praktiske Vej som Embedsmand

vil præstere noget mere end almindeligt, hvis han virkelig kun havde haft de

ganske unge Studerende for Øje. — I sidstmeldte Henseende maa vi henvise

til, at Uni\. Fund. 1788 Kap. VI § 2 bestemmer, at til at nyde Rejsestipendier

eller andre større akademiske Beneficier, (hvortil endog alle de henregnes,

som udgjøre 100^'^ og derover) maa aldeles Ingen antages, medmindre han

„har vel fuldendt sin Cursum ved Academiet, og i den sidste Examen (o : Embedsexamen,

jfr. Fund. Kap. IV) eiholdt Laudabilem, samt gjort sig saaledes

bekjendt, at der kan være særdeles god Formodning om hans videre Fremgang

i Videnskaberne til Fædrelandets Gavn og Ære". Lovgiveren har her

altsaa udtalt den Anskuelse, at de betydelige Stipendier blive hensigtsmæssigst

anvendte ved at gives til Studerende paa et sildigere Stadium, da man bedst

vil kunne have en begrundet Mening om, hvad der i Fremtiden af dem kan

forventes. Nu kan der vel Intet være til Hinder for, at den private Fundator

giver en anden Bestemmelse om Anvendelsen af de af ham skjænkede Midler

og at denne konfirmeres som Undtagelse fra den almindelige Forskrift; men

det kan dog, naar han ikke tydelig har tilkjendegivet saadant, aldrig formodes,

at han har haft en ganske anden Anskuelse og villet bestemme netop det Modsatte

af, hvad Universitetsfundatsen indeholder. Vi kunne derfor ikke antage, at

afde Assessor Smith, idet han bestemte betydelige Understøttelser for Studerende,

som gave grundet Haab om i Fremtiden at ville præstere noget mere

end almindeligt, virkelig har villet, at disse Understøttelser lam maatte gives

til de yngste Studerende, til Ikke-Kandidater, medens Universitetsfundatsen

med det samme Formaal for Øje har villet, at slige Understøttelser hun burde

gives til Kandidater. Vi maa saaledes i Henhold til alt Foranførte antage, at

det Smithske Stipendium fortrinlig bør gives til Kandidater, der have de

foreskrevne Kvalifikationer og fortsætte deres Studier ved Universitetet, men

at det dog efter Omstændighederne ogsaa bør kunne gives til Ikke-Kandidater,

navnlig saadanne viderekomne Studerende, der i en enkelt Retning have gjort

betydeligere Fremskridt og bevist dette f. Ex. ved Prisafhandlinger eller

andre videnskabelige Arbejder.

Idet Komiteen forelægger den ovenmeldte Meningsforskjellighed til Kon-

sistoriums Bedømmelse, skal den endnu bemærke, at det istedetfor nu at

afgjøre noget om dette Spørgsmaal, mulig kunde være at foretrække, at man

blot optager Testamentets Ord i Fundatsen, og overlader Anvendelsen og

Udviklingen til den fremtidige Praxis. Dog har dette den Vanskelighed, at

der uden Tvivl ved Anordningen af Stipendieportionerne burde tages Hensyn

til, om Testator nærmest har haft den ene eller den anden Klasse af Stude-

rende for Øje (jfr. nedenfor Nr. 3).

En Anvendelse af Legatet til Rejsestipendier maa anses for ligefrem

udelukket ved Testamentets Ord.

2. Understøttelsen maa kun gives til saadanne Studerende, som ved

„heldige Naturanlæg og Flid til at uddanne disse give grundet Haab om i

Tiden at ville præstere noget mere end almindeligt," og ved Bedømmelsen

heraf skal tages Hensyn til „deres Examens Characteer og de øvrige Beviser,

man kan have for deres Duelighed". Dette maa vel forstaaes saaledes, at

endskjønt Karakteren for allerede absolverede Examina ordentligvis vil være

et af de første og vigtigste Momenter, der bør tages i Betragtning, bør dog

UniverBitetets Legater. 69

More magazines by this user
Similar magazines