Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1595. 42

Julij IG. Tlio andre tliu tusind daller sckall altid blitfue stille staaendis paa

Uentte, Och Renten ther aff, som er ett hunder daller om Aaritt, sckall altid

holdis tilstede , ind till saa lenge , att samme Renntte kand och beløbe sig

ett tusind daller, som er huer tliiende Aar, saa sckall samme ett tusind daller

Vdsettis paa Rennte till the fire tusin daller , som forsckrefi'uit staaer , Ocli

thend rente, som thaa kand falle ther afF, Ther aff sckall først the høglerdes

Peninge, som thennom nu er tillagt, forbedres och formeris, huer tiende Aar

femb daller, Och thend anden rentte att komme husitt Och studentemne Aar-

ligen tilheste.

Menn huis thend smaa Rennte kand beløbe sig aff the thov tusind

dallers rennte i the Nie Aar epter huer andre, Thend smaa rennte mue the

høglerde och beholde, thennom sielffuer tilheste.

Och sckall thed altid saa holdis tid epter tid med samme tu tusind

daller, att the schulle staa stille med theris Rentte, Indtill saa lenge, att

renten beløber ett tusind daller, saa sckal thend rente, som er ett tusind

daller, Wdsettis paa Rente igienn, the høglerde, studenterne och husit tilheste,

eifter som forsckrelfuitt staar.

Och haffuer ieg giordt thenne forordtning, med the høglerdes pening

att forbedre epter som forsckreifuit staar, Paa thed att the skulle Vere

tess flittigere paa the fattige studenters heste, Saa er en thienner och sin

løn Verdt.

Og schulle the tu tusind daller, som er lige som en moder till thenne

Rente , som sckall formere hoifuitstollen , epter som forberørdt er , Stedtze oc

altidt Vrygeligen bliffue staaendis Paa rente Aar epter Aar, Vforkrenckitt oc

Vformindskitt i alle maade, Och haffuer ieg giordt thenne forordning om tese

tu tusind daller, som sckall altid staa stille paa Rente, for thenne Arsage

sckyld, Att efftertij att alle Vare, elmes thed Vere kannd, alle Aar opstigis

och bliffuer dyrer, saa ville ieg ocsaa, att tese fattige studenters indkompst,

saa vell som the høglerdis peninge Oc husens Notorfft, Hige maade tidt effter

tid, kunde thennom formeris och forbedres, epter som forsckreffuitt staar.

Och paa thed att thenne min gode Villie oc mening kand tesbedre

stedtze oc altid holdis och Veed magt bliffue , Thaa haffuer ieg tallett oc

handlitt med hederlig oc høglerde mennd, Rectore och Professoribus Vdij

thenne høge skolie och Vniuersitett her i kiøbenhaffun, att the hyffuer loffuitt

att ville tage samme gield breffue till thennom, oc till tid och terminner lade

indkreffue samme peninge, oc thennom Aarligen att Vdsette paa Rennte, Och

huis samme pening igien kunde rente , Aar epter Aar , Thend

rente skulle

the igien Vd delle och Vdgiffne till thennom sielff oc till the samme stu-

denter , som i samme mitt studenterhus boenndis ere , i slige maade ,

forberørt er.

som

Sckulle oc altid i samme studenterhuss Vere oc bliffue Sexten Per-

sonner, to personner i huert Kammer, Thennom som Ville Varre theris bog

oc studering oc Ville komme ihueff, huor for the ere beuilgede att boe i

samme huss.

Oc huilcken personner, som kommer i samme hus att boe och skicker

thennom effter som forskreffuitt staar, The mue haffue theris huss oc faa

tese peninge i femb sambfelde Aar och icke lenger, Menn ther som nogenn

More magazines by this user
Similar magazines